Març 25, 2019

ajuntamentdaltvila

Concessió de parades productes alimentaris i artesans de les Illes Pitiüses per al Mercat Eivissa Medieval 2019

MERCAT MEDIEVAL 2019 CONCESSIÓ DE PARADES DE VENDA DE PRODUCTES ALIMENTARIS I ARTESANS DE LES ILLES PITIÜSES AL MERCAT EIVISSA MEDIEVAL 2019

Del dia 13 al 26 de març romandrà obert el termini per presentar al Registre d’Entrada les sol·licituds per a la concessió de parades del mercat medieval 2019 als venedors i venedores d'Eivissa i Formentera, conforme a les bases aprovades i exposades al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
L'imprès oficial de sol·licitud podeu recollir-lo a les oficines municipals del c. Canàries, 35 (SAC).

Llegeix més...

Anunci exposició Bases reguladores d'OVP per a la instal·lació d’activitats itinerants 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2019 (Decret 2019-1033) les Bases reguladores de l’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’activitats itinerants per a l’any 2019, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Anunci exposició Bases parades de venda ambulant als mercats ocasionals 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2019 (Decret 2019-1034) les Bases reguladores per a l’autorització de parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2019, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’a Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.