Mai 25, 2018

ajuntamentdaltvila

Inscripcions a les escoletes municipals per al curs 2018-2019

EscoletesL’Ajuntament d’Eivissa obre, a partir del dia 3 de maig, el termini de presentació per a les inscripcions a les escoletes de Vila i Can Cantó amb un total de 54 places per a infants de 0 a 3 anys. El termini d’inscripcions és del dia 3 al 16 de maig de 2018.

Per altra banda, i amb l’objectiu de que les famílies interessades en conèixer les instal·lacions de les escoletes de Vila i de Can Cantó puguin visitar-les, es realitzarà una jornada de portes obertes a cada un dels centres. Així, la jornada de portes obertes a S’Escoleta de Vila serà el dia 26 d’abril i a l’escoleta de Can Cantó el dia 27 d’abril, entre les 16.00 i les 18.00 hores.

Llegeix més...

VII Edició dels Premis als Millors Expedients Acadèmics 2017-2018

BASES REGULADORES DE LA 7a EDICIÓ DELS PREMIS ALS MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS, CURS ESCOLAR 2017/2018

L’Ajuntament d'Eivissa vol reconèixer l’esforç i el treball dels joves residents al municipi d'Eivissa, que cursen els estudis de batxillerat i cicles formatius, amb un expedient acadèmic excel·lent.
S’atorgaran un màxim de vint premis: deu premis per als alumnes de batxillerat i deu premis per als alumnes de cicle formatiu. El premi consisteix en 300 € per a cada un dels premiats.
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 13 de juliol de 2018.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Model de sol·licitud M-141

Anunci de licitació instal·lacions temporals a les platges d'Eivissa

Es fa públic que en data de 27 de març de 2018 s'ha acordat per l'alcaldia convocar licitació per al contracte de ”Licitació del contracte patrimonial. Autoritzacions i concessions demanials. Explotació de les instal·lacions temporals a les platges del termini municipal d'Eivissa (anys 2018-2021)”, expedient 4723/2018.

Dades per a l’obtenció d’informació: www.contrataciondelestado.es.
Termini per a presentació d'ofertes: dins dels quinze dies naturals següents a comptar des del dia següent a la data de publicació de l'anunci a la plataforma de contractació pública de l’Estat.
Data de publicació: 27 de març de 2018.

Eivissa, 27 de març de 2018.
LA REGIDORA DELEGADA,
Montserrat García Cuenca.

Obert termini de sol·licituds d’ocupació de via pública al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018

Havent-se aprovat amb Decret de data 4 d’abril de 2018 (Decret 2018-1805), la modificació del plànol d’alineacions de les zones d'ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració situats al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018, deixant sense efecte els aprovats anteriorment, queda exposat al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.eivissa.es i a la seu electrònica, http://eivissa.sedelectronica.es

Es comunica que els establiments de restauració interessats en obtenir llicència d’ocupació de via pública per a l’any 2018 a les zones del plànol d’alineacions aprovat, hauran de sol·licitar de conformitat al model específic normalitzat (Instància M-075), juntament amb la justificació de compliment dels criteris tipològics i d’ús del mobiliari (annex a la instància).

Enllaç a:
· Decret en pdf
· Plànol OVP
· Sol·licitud M-075