Gener 26, 2021

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es nomenen els membres de la Comissió de Valoració i es convoca per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 19 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Inici del termini de presentació de mèrits del procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

El dia 15 de gener de 2021 ha començat el termini de deu dies hàbils perquè les persones aspirants que han superat la fase d’oposició presentin al Registre Electrònic General de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació acreditativa de que compleixen exigit als apartats c), d), e) i f) de la base segona de les bases especifiques de la convocatòria juntament amb la relació de mèrits.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 8 places de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

L’objecte d’aquesta convocatòria es la provisió de 6 places, mes les vacants que es puguin produir, pel sistema d’OPOSICIÓ LLIURE, i 2 places per CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa. El procediment de selecció per a la modalitat d’accés lliure serà el d'oposició, de conformitat amb l'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, mitjançant les proves previstes a l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
32
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11