Octubre 15, 2018

ajuntamentdaltvila

Acta revisió segon examen del procés selectiu i termini presentació mèritsper a la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat

De conformitat amb la base 3.5 de les Bases, la Comissió estableix un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta, per tal que l’aspirant presenti la documentació acreditativa dels mèrits, juntament amb la documentació que acrediti complir els requisits exigits als apart d) i e) de la base segona, en el Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa. (Data de publicació: 24/09/2018)

Enllaç a:
· Acta revisió

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 27 d'agost de 2018 fins el dia 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Constitució de la borsa d'interins del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Resolució de data 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dos places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
2
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
8