Febrer 21, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta resolució al·legacions 2n exercici i acta subsanació resolució al·legacions 1r exercici procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Anunci de subsanació del acta de resolució de les al·legacions presentades al primer exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta subsanació resolució al·legacions primer exercici

Acta resolució al·legacions 2n exercici fase oposició procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient

Enllaç a:
· Acta revisió al·legacions segon exercici

Llegeix més...

Convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2019-5344 de data 30/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, una plaça d'inspector de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 (BOIB núm. 56 de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de promoció externa.

El període de presentació de sol·licituds és del 31 de gener al 19 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
5
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
22
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10