21 Nov, 2017

ajuntamentdaltvila

Llista provisional de persones per a la constitució d'una borsa d’educador/a infantil


Resolució de data 14 de novembre de 2017, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, es nomena els membres de la comissió de valoració, i es fixen les dades de la prova de coneixement de la llengua catalana i de la defensa oral de la memòria de la unitat didàctica, del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Els interessats disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

Enllaç a:

Document en PDF

—————————————————

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’arquitecte/a

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment extraordinari de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds  és del 6 de novembre al  17 de novembre de  2017, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu personal funcionari de carrera de cinc places vacants de Policia Local

Resolució de data 31 d'octubre de 2017, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, cinc places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament ocupades per personal funcionari interí, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, es nomena els membres del Tribunal Qualificador, i es fixen les dades dels exercicis prevists a la base 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3.a

Es concedeix un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Del 2 al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:

Document de resolució en PDF 

Llegeix més...

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu personal funcionari de carrera de dos places vacants de Policia Local

Resolució de data 31 d'octubre de 2017, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, les dos places restants de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, es nomena els membres del Tribunal Qualificador, i es fixen les dades dels exercicis prevists a la base 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3.

Es concedeix un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Del 2 al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
2
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
10
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
6