abril 12, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 39, de 20 de març de 2021.

Termini sol·licituds: 22 març - 7 d'abril de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
36
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
12