Gener 17, 2018

ajuntamentdaltvila

Anunci de paralització d'obres

ANUNCI

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, ALCALDESSA DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA FAIG SABER: Que per Decret d’Alcaldia de data 12 de maig de 2015, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per a evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per als visitants, per la qual cosa, s’ha acordat:

PRIMER.- Que dins el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, d’enguany, dins l'àmbit comprès entre l'Avinguda de Sant Jordi, l'Avinguda de la Pau, l’Avinguda de Sant Joan de Labritja, el C. de Francesc Llaudes Pineda, el límit del Terme Municipal, i la mar (salvat casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetrà l'ocupació de la via pública ni l’inici o execució d’obres que l’afectin. En aquesta zona l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics entre les 08:00 i les 10.00 hores, que ho hagin denunciat per escrit.

SEGON.- Que dins el mateix període de temps citat anteriorment, dins les sub–zones del Terme Municipal d’Eivissa incloses en el Pla d’Ordenació de l’oferta turística:

1.1 – Nucli antic i Passeig Marítim

1.2 – Platja d’en Bossa

1.3 – Talamanca

A més a més d’aplicar-se el que es disposa en el punt primer, l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a la total paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics, que ho hagin denunciat per escrit. S’exclouen obres, l’execució de les quals hagi estat ordenada per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

TERCER.- Els promotors que, voluntàriament, decideixin interrompre, o bé, no iniciar l’execució de les obres fins al dia 1 d’octubre, hauran de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, als efectes d’interrupció dels terminis d’execució previstos a les corresponents llicències.

Eivissa, L’ALCALDESSA

Exp. 4324/2015 d'Obertures i exp. 1473/2015 d'Urbanisme

ANUNCI

AKIRA 2014 EIVISSA SL, amb CIF B-87083739, ha sol·licitat llicència d'obres per a reforma interior de local, per a l'activitat permanent innòcua de BAR - RESTAURANT, a ubicar al c/ DE LA SANTA CREU, núm. 10, amb aforament de 18 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat

Enllaç a:
Document oficial

Llista definitiva persones aptes corresponents a les proves del permís municipal de conductor d'autotaxi.

Llista definitiva corresponents a les proves del permís municipal de conductor d'autotaxi.

Enllaç a:
· Llista definitiva aptes en pdf

--------------------------------------------

Llista persones aptes corresponents a les proves del permís municipal de conductor d'autotaxi.
Data de publicació: 3 de juny de 2015

Enllaç a:
· Llista persones aptes en pdf

--------------------------------------------

Llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves per obtenir el permís municipal de conductor dautotaxi.
Data de publicació: 7 de maig de 2015

Enllaç a:
· Llistat provisional en pdf

--------------------------------------------
Convocatòria de proves per obtenir el PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI
Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per obtenir el PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 52 de data 11 d'abril de 2015, que se celebraran el dia 28 de maig de 2015 a les 09.00 h al Recinte Firal d'Eivissa i Formentera (FECOEF), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21d'abril al 30 d'abril de 2015, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35 i plaça d'Espanya 1).

La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació el pròxim 7 de maig de 2015.

Així mateix, es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, els dies 18 i 19 de maig de 2015 de 08.30 a 13.00 hores que tindrà lloc al Recinte Firal d'Eivissa i Formentera (FECOEF). Totes les persones interessades podran acudir-hi lliurement prèvia inscripció des del 21 d'abril al 30 d'abril de 2015, ambdós inclosos, al  Registre General de l'Ajuntament d’Eivissa (c/ de Canàries 35 i plaça d'Espanya 1).

Eivissa, 16 d'abril de 2015
El regidor de l'Àrea de Mobilitat i Medi Ambient
Juan Flores Jiménez

Enllaç a:
· Bases en PDF
· Model de sol·licitud

--------------------------------------------

Exp. GES 4763/2015 d'Obertures i exp. 2114/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
OCEAN LEISURE SOLUTIONS SL, amb CIF B-57764623, ha sol·licitat llicència d'instal·lació i obres per a la REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE L'HOSTAL 1* anomenat "HOSTAL LA MARINA", ubicat al c/ de BARCELONA, núm. 7, amb aforament de 121 persones (59 persones planta baixa), es segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat

Exp. 1432/2015 d'Obertures i exp. 1263/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
PUNTO FA SL, amb CIF B-59088948, ha sol·licitat llicència d'obres per a REFORMA DE LOCAL COMERCIAL, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor de COMERÇ AL DETALL DE MODA I COMPLEMENTS a ubicar a l' AV. de Santa Eulària des Riu, núm. 1, amb aforament de 208 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. FCO. JAVIER BELTRÁN NÚÑEZ, amb núm. de visat 137578/0002 de 15/01/2015.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a:
· Anunci oficial en pdf