Gener 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Convocatòria de la constitució d'una borsa de subaltern/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2021.
Termini d'inscripció: Del 27 de gener de 2021 al 9 de febrer de 2021

Llegeix més...

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es nomenen els membres de la Comissió de Valoració i es convoca per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a sociocultural per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 19 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Inici del termini de presentació de mèrits del procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

El dia 15 de gener de 2021 ha començat el termini de deu dies hàbils perquè les persones aspirants que han superat la fase d’oposició presentin al Registre Electrònic General de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació acreditativa de que compleixen exigit als apartats c), d), e) i f) de la base segona de les bases especifiques de la convocatòria juntament amb la relació de mèrits.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
32
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11