28 Apr, 2017

Convocatòria de Subvencions de Benestar Social 2017

En el BOIB núm. 47, de 20 d’abril de 2017, va ser publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social per a l’any 2017. Les bases reguladores de les subvencions de Benestar Social es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d’abril a 12 de maig (ambdós inclosos)

Convocatòria subvencions adquisició de llibres de text i material didàctic 2016/2017

Bases de la Convocatòria de les subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per la curs escolar 2016-2017 per a les escoles del primària amb alumnat empadronat al municipi d'Eivissa
Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB de l’extracte de la convocatòria.
Data publicació al BOIB: 1 d'abril de 2017

Enllaç a:
· Anunci Bases BOIB
· Tràmit a la seu electrònica

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'activitats que afavoreixin la dinamització i participació de les associacions a l'àmbit de la participació ciutadana.

Termini de presentació de les sol·licituds, lloc:
Termini:
Del 31 de març al 19 d'abril de 2017
Lloc de presentació:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
a les oficines del SAC, c. de Canàries, 35, i a la plaça d'Espanya, 1, en horari de 8.30 h fins a les 14.00 h de dilluns a divendres, tot això sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Registre electrònic: http://eivissa.sedelectronica.es (per a persones interessades amb certificat digital).

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Imprés normalitzat de sol·licitud M-052