23 Jun, 2017

Bases reguladores de les subvencions del Patronat Municipal d’Esports any 2017

L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de la convocatòria pública municipal per a la concessió de subvencions en matèria d’esports per a l’any 2017, orientada a clubs, entitats esportives i apima d’esports, per al foment de l’esport i de l’activitat física al municipi d’Eivissa, dirigides a entitats sense ànim de lucre.

Sol.licituts del 8 al 26 de maig de 2017.

Llegeix més...

Convocatòria de Subvencions de Benestar Social 2017

En el BOIB núm. 47, de 20 d’abril de 2017, va ser publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social per a l’any 2017. Les bases reguladores de les subvencions de Benestar Social es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d’abril a 12 de maig (ambdós inclosos)

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de veïns en règim de concurrència competitiva, per a projectes d'activitats que afavoreixin la dinamització i participació de les associacions a l'àmbit de la participació ciutadana.

Termini de presentació de les sol·licituds, lloc:
Termini:
Del 31 de març al 19 d'abril de 2017
Lloc de presentació:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
a les oficines del SAC, c. de Canàries, 35, i a la plaça d'Espanya, 1, en horari de 8.30 h fins a les 14.00 h de dilluns a divendres, tot això sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Registre electrònic: http://eivissa.sedelectronica.es (per a persones interessades amb certificat digital).

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Imprés normalitzat de sol·licitud M-052