Novembre 19, 2019

ajuntamentdaltvila

Valoració provisional ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d'Eivissa per al curs 2018/2019

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 21 d'octubre de 2019).

Enllaç a:
· Valoració provisional en pdf

Llegeix més...

Proposta de valoració provisional de Subvencions en matèria d'Esports 2019

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019

S'informa els interessats mitjançant la publicació al Tauler d’Anuncis electrònic de la seu electrònica del Patronat Municipal d’Esports (http://esports-eivissa.sedelectronica.es/info.0), amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 05/09/2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...