Mai 24, 2018

ajuntamentdaltvila

Exposició: Bases reguladores parades de venda als mercats ocasionals d’Eivissa

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 7 de febrer de 2017 (Decret 2017-0553) les Bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats ocasionals d’Eivissa per a l’any 2017, queden exposades al públic, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 7 de febrer de 2017
La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Gloria Corral Joven

Anunci aprovació provisional de la modificació i ampliació de l'Ordenança Impost sobre increment de valor terrenys naturalesa urbana

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2016, i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, ha acordat provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del RD legislatiu 2/2004, el present acord provisional s'exposarà al públic al tauler d'anuncis del carrer de Canàries 35, trenta dies hàbils, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 28 d'octubre de 2016

Ildefonso Molina Jimenez

Regidor Delegat d'Hisenda

Empresa seleccionada per a la gestió del Mercat Medieval 2016

Empresa seleccionada EIVISSA MEDIEVAL 2016

Es comunica a totes les persones interessades a participar en el Mercat Medieval 2016, i que no siguin residents a les illes Pitiüses, que l'empresa seleccionada és PEGASUS MERCADOS TEMÁTICOS.

Tel. 666.44.82.03 (horari de 15.00 h a 17.00 h, de dilluns a divendres)
Fax: 93.469.82.41
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Recomanacions per al Correfoc d’aquesta nit

Amb motiu de la celebració d'un correfoc a la parc Reina Sofia el dia 7 d'agost, es comunica als assistents i veïns de les mesures de seguretat a tenir en compte:

Mesures de seguretat per als ASSISTENTS I PARTICIPANTS:
· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
· Protegir-se el cap amb un capell que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
· Protegir-se els ulls i també les ulleres.
· Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya)
· Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
· Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
· Seguir en tot moment les indicacions dels dimonis.
· Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
· En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
· En cas de perill, seguir les instruccions dels dimonis.
· Tenir cura dels infants, no es recomana pujar-los a les espatlles ja que el foc està a l’altura dels seus ulls.
· No demaneu aigua als veïns ni tampoc en llanceu, així evitareu relliscades i que la pólvora es banyi i exploti en lloc de cremar-se.

Mesures de seguretat per als VEÏNS:
· Per evitar accidentes, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple, testos amb plantes, bosses de fems, taules, cadires.
· Enretireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc, per evitar mals pitjors a la gent i al vostre propi cotxe.
· Tancau les portes i finestres, els balcons i protegiu les obertures per impedir l’entrada de coets i d'espurnes que puguin causar un incendi.
· Per molt que els participants al correfoc us demanin aigua per reduir la calor, no en tireu, evitareu relliscades i que la pólvora es banyi i que exploti enlloc de cremar-se.