25 Sep, 2017

ajuntamentdaltvila

Anunci aprovació Ordenança reguladora de taxa per prestació de serveis en el litoral municipal

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 30 d'abril  de 2014, i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL LITORAL MUNICIPAL

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis  de Cr Canàries 35 trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 2 de maig de 2014
Sgt.: Juan Mayans Cruz
Delegat de l'Àrea
Econòmica i Admó. Municipal

Edicte: Projecte d’adaptació dels límits de l’àmbit de la U.A Can Bufi Sud del PGOU d’Eivissa

La Junta de Govern Local, en la sessió de data  20 de març de 2014, ha aprovat inicialment el Projecte d’adaptació dels límits de l’àmbit de la U.A Can Bufi Sud del PGOU d’Eivissa.

D’acord amb l’article 14.2 de la llei 7/2012 de 13 de juny de mesures urgents per la l’ordenació urbanística sostenible, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, comptat a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOIB, durant el qual es podrà examinar a les oficines del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa, situades a Plaça Espanya 1 en horari de 9 a 14 hores, puguen presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
Eivissa, 7 d’abril de 2014
EL REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I HABITATGE,
Sgt.: Alejandro Mari Ferrer

Publicat en el BOIB del dissabte 12.04.2014, nº 50