Mai 22, 2024

ajuntamentdaltvila

sinimagen

Bàndol Municipal respecte de l'execució d'obres en temporada estival (Boib 58 de 02.05.2024)

BÀNDOL
RAFAEL TRIGUERO COSTA, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA
FAIG SABER:


Que per Decret d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2024, a tesa la importància del sector turístic
per al desenvolupament econòmic del nostre municipi, i la repercussió potencialment
negativa en matèria de remors i molèsties que té l’execució d’obres en plena temporada
estival, i especialment en determinades zones del municipi, per a la indústria hotelera,
comerç en general, i evidentment per als veïns i gent que ens visita, l’Ajuntament ha adoptat
el següent acord :


PRIMER.- Que dins el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2024,
ambdós inclosos, dins l’àmbit comprès entre l’avinguda de Sant Jordi, l’avinguda de la Pau,
l’avinguda de Sant Joan de Labritja, el carrer de Francesc Llaudes Pineda, el límit del terme
municipal, i la mar (llevat de casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos
excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetran ocupacions de la via
pública, relacionades amb obres a executar damunt edificis on constin establiments turístics
d’allotjament o restauració a la planta baixa o als edificis col·lindants o enfront d’aquells.


SEGON.- En tota la zona referida al punt anterior, si l’obra es situa en un radi menor de 300
metres d’un establiment turístic hoteler, durant tot el període indicat s’haurà que retardar fins
a les 10.00 hores ( de dilluns a dissabte) l’inici dels treballs i aquests no podran prolongar-se
més enllà de les 18:00 hores.


Abans de les 10.00 hores es podran executar treballs preparatoris, d’apilament, i en
interiors, que no produeixin afectació a l’exterior.
Queden expressament prohibits aquells treballs que de forma inevitable duguin aparellats un
alt nivell de sonoritat. En concret, les activitats d’excavació i cimentació, així com
l’aixecament d’estructures i forjats, l’ús d’aparells d’alta afecció sonora com serres radials,
martells neumàtics i d’altres ferramentes similars .


TERCER.- Suspensió facultativa de les obres.


Aquells promotors o propietaris, que disposin de títol habilitant per l’execució d’obres dins
de la zona definida en el punt PRIMER que, als efectes de no perjudicar amb remors ni
altres molèsties l’activitat turística, decideixin voluntàriament paralitzar totalment les obres
fins al 30 de setembre de 2024, ho hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament als
efectes d’interrupció dels terminis d’execució dels corresponents títols habilitants, que es
consideraran suspesos en qualsevol cas a partir de la comunicació i paralització efectiva.​
La data d’inici de la suspensió serà la de la data de presentació de la instància indicant la
voluntat de paralitzar les obres.


Els promotors o propietaris que disposin de títol habilitant, i que encara no hagin iniciat les
obres, poden comunicar l’endarreriment d’inici de les obres i començar-les a partir del dia
30 de setembre de 2024. En aquests casos, el termini d’inici de les obres s’entendrà suspès
des del dia que comuniquin aquesta voluntat d’endarreriment d’inici de les obres, fins al dia
30 de setembre de 2024.


Els promotors o propietaris que obtinguin títol habilitant a partir de la data d’aquest Decret i
abans del 30 de setembre de 2024, poden acollir-se a qualsevol de les dues possibilitats
anteriorment indicades, per paralitzar les obres o bé endarrerir el seu inici.


QUART- Dins dels àmbits corresponents als PEPRI de Sa Penya, La Marina i zona
d’eixample de Vara de Rei (aprovat definitivament el 20.01.1994) i Dalt Vila i Es Soto
(aprovat definitivament el 26.03.1997), s’hauran d’aturar l’execució d’obres que impliquin
l’ocupació de la via pública. Estaran exemptes d’aquesta aturada, les obres a l’interior dels
edificis.


CINQUÈ.- En qualsevol dels casos, el present decret no afecta les obres, l’execució de les
quals hagi ordenat l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i
obres promogudes per iniciativa pública.


Eivissa,
L’ALCALDE

Wpp