Julio 15, 2024

Exp. Núm 13/09

“Reparacions puntuals i accessibilitat al Museu Puget”

Adjudicació definitiva a la entitat:
FRIT TOT OBRA, S.L.
Per un import de:
· Vuitanta-sis mil dos-cents  sis euros amb noranta cèntims (86.206,90 €)
· IVA tretze mil set-cents noranta-tres euros amb deu cèntims (13.793,10 €)
· Per un l total de cent mil euros (100.000 €).

 

Exp. Núm. 18/09

“Servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento, S.L.
Per un import de:
- cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €)
- IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €)
- sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €)
- i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs
Data difusió: 07/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a la entitat:
BALEARES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO, S.L.
Per un import de:
Cent set mil vuit-cents quaranta euros (107.840 €), més IVA desset mil dos-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (17.254,40 €),  sent el total de cent vint-i-cinc mil noranta-quatre euros amb quaranta cèntims (125.094,40 €) i sent l’import  total dels dos anys de dos-cents cinquanta mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims (250.188,80 €) IVA inclòs.
Data difusió: 19/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 12 de maig de 2009 a les 12,30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació. 
Data difusió: 11/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 27 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

 

Exp. Núm 10/09

Exp. 10/09  “Creació i remodelació d’arees de joc al T.M. d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 30/06/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 25/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------

Us  comuniquem que la Mesa es reunira el proper dia 18 de maig de 2009 a les 10,00 hores per fer la proposta de adjudicació provisional.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Diversos criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 22 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

· Memòria
· Plànols

 

Exp núm. 12/09

“Proyecte de reposició de tancament metàl·lic a les pistes d’atletisme de Can Misses”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: CONSTRUCCIONES Y ZANJAS TADU, S.L.
Import: setanta-un mil quatre-cents cinquanta euros (71.450 €).
IVA: onze mil quatre-cents trenta-dos euros (11.432  €).
Preu total: vuitanta-dos mil vuit-cents vuitanta-dos euros (82.882 €)
Data difusió: 11/05/2009

Exp. Núm 5/09

 “Proyecto de iluminación de la zona verde del camino costero de Platja d’en Bossa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: cent vint mil tres-cents trenta-tres euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €)
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €)
Preu total: cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €)
Data difusió: 20/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: Cent vint mil set-cents trenta-set euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €).
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €).
Preu total: Cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €).
Data difusió: 07/04/2009

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320