Julio 19, 2024

Exp. Núm. 33/09

"Servei de desratització, desinsectació i desinfecció en el municipi d’Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D, S.A. 
Data: 20 de gener de 2010
- Import: cinquanta-vuit mil vuit-cents euros (58.800 €)
- IVA: nou mil quatre-cents vuit euros (9.408 €)
- Preu Total: seixanta-vuit mil dos-cents vuit euros (68.208 €) corresponent a dos anys de duració del contracte.

-------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
ISS HIGIENE AMBIENTAL 3D, S.A.
-  Data: 2 de novembre de 2009.
-  Import: Vint-i-nou mil quatre-cents euros (29.400 €)
-  IVA: Quatre mil set-cents quatre euros (4.704 €)
-  Import total: Trenta-quatre mil set-cents quatre euros (34.704 €)

Data difusió: 6/11/2009

--------------------------------------------------------------
Nota a 29 d'octubre:
Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació provisional s’efectuarà el proper dilluns dia 2 de novembre de 2009 a les 10,00 hores.

--------------------------------------------------------------
Nota a 22 d'octubre:
Us comuniquem que la Mesa d’obertura d’ofertes (sobre núm. 3 criteris avaluables) s’efectuarà el proper dilluns dia 26 d’octubre de 2009 a les 10,00 hores.

---------------------------------------------------------------
Nota a 2 d'octubre:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la clàusula 15 del plec de condicions administratives particulars.

-----------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d’octubre de 2009.
BOIB: BOIB núm. 140 anunci núm. 20.429 de data 24/09/2009.

Enllaç a:
Plec administratiu
Plec tècnic

Exp. Núm. 34/09

“SERVEI DE SUPORT EN EL PLANEJAMENTS ESTRATÈGIC I ELABORACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, NETAJA VIÀRIA I NETRJA DE PLATGES DE L’AJUNTAMENTS D’EVISSSA”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING, S.L.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: cinquanta-set mil sis-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (57.622,50 €).
IVA: nou mil dos-cents dinou euros amb seixanta cèntims (9.219,60 €).
Total: seixanta-sis mil vuit-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (66.842,10 €).
Data difusió: 5 de novembre de 2009

-----------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional l’entitat:
BUSINEES STRENGTHS ENGINEERING, S.L.
Per un import de:
-          Cinquanta set mil sis-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (57.622,50 €)
-          IVA nou mil dos-cents dinou euros amb seixanta cèntims (9.219,60 €)
-          Total de seixanta-sis mil vuit-cents quaranta-dos euros amb deu cèntims (66.842,10 €)

Data: 24/09/2009

-------------------------------------------------------------- 
Nota a 16 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 21 de setembre a les 11,00 hores.

Exp. Núm. 32/09

“Contractació d’una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Eivissa i els seus organismes autònoms”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: quaranta-tres mil nou-cents trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (43.931,54 €).
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
-          Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
-          Data : 5 d’octubre de 2009.
-          Import: Quaranta-tres mil nou-cents trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (43.931,54 €)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació ofertes: fins el 14 de setembre de 2009

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec tècnic
· Boib nº 129 de 03/09/2009

Exp. Núm. 30/09

"Projecte de remodelació de l’Avinguda Sant Jordi entre l’Avinguda de la Pau i el carrer Font i Quer"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Islasfalto, S.L.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (432.853,86 €)
IVA: Seixanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (69.256,62 €)
Preu total: Cinc-cents dos mil cent deu euros amb quaranta-vuit cèntims (502.110,48 €)
Data difusió: 5/11/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional l’entitat:
ISLASFALTO, S.L
Per un import de
-          Quatre-cents trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (432.853,86 €)
-           IVA seixanta-nou mil dos-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-dos cèntims (69.256,62 €)
-           Total de cinc-cents dos mil cent deu euros amb quaranta-vuit cèntims (502.110,48 €)

Data: 24/09/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Nota a 16 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 21 de setembre  a les 11,00 hores.    

---------------------------------------------------------------------------------------------
Document afegit l'1 de setembre:
Pressupost i medició

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 11 de setembre de 2009.

Enllaç a:
Plec administratiu 
Memòria av. de Sant Jordi 
Planos
Plànols annexes
Annexe 1 
BOIB 29 d'agost 20009 

Exp. Núm. 28/09

"Projecte d’ampliació d’àrea infantil del Parc de la Pau de la Ciutat d’Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Mejoras y Servicios Pitiusos, S.A.
Data: 30 d'octubre de 2009
Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €)
IVA: Vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €)
Preu total: Dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €)
Data difusió: 5/11/2009

----------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat:
MEJORAS Y SERVICIOS PITIUSOS, S.A.
- Data: 28 de setembre de 2009.
- Import: Cent vuitanta-dos mil sis-cents vuitanta-sis euros amb quatre cèntims (182.686,04 €).
- IVA: vint-i-nou mil dos-cents vint-i-nou euros amb setanta-set cèntims (29.229,77 €).
- Import total: dos-cents onze mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-un cèntims (211.915,81 €).

------------------------------------------------ 
Nota a 22 de setembre:
La Mesa de proposta d’adjudicació provisional es realitzarà el proper dilluns dia 28 de setembre de 2009 a les 10,00 hores.

----------------------------------------------
Nota a 11 de setembre:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1  del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar l’hora de l’obertura d’ofertes. La Mesa, es celebrarà el pròxim dia 14 de setembre de 2009  a les 11, 00 hores.     

--------------------------------------------
Nota a dia 31 d'agost:
Detectar error en la memòria del plec tècnic a la clàusula 4.2, es procedeix a fer la següent rectificació: “PEL PRESENT CONTRACTE NO ES NECESSARI EL CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DE CONFORMITAT AMB LA DISPOSICIÓ ADICCIONAL 6 DEL REIAL DECRET LEI NÚM. 9/2008”.

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2009.

Enllaç a:
BOIB 22.08.2009
Plec condicions administratives
Memòria ampliació Parc de la Pau
Planos

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320