Julio 19, 2024

ajuntamentdaltvila

“Obra Restauració Casa Broner”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Per un import de:
· Dos-cents quaranta-cinc mil sis-cents dos euros amb vint cèntims (245.602,20 €)
· IVA: Trenta-nou mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims (39.296.47 €)
· Sent el total de: Dos-cents vuitanta-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (284.898,67 €).

Data de difusió: 21/04/2009