Julio 19, 2024

Exp. Núm. 36/ 10

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja de'n Bossa)"

Nota 25 juny 2010
Dins de l'expedient de contractació . “Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d’aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d’en Bossa) per a l’any 2010-2013", i no havent-se presentat ofertes per als lots, que es relacionaran a continuació, de conformitat a la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques, S'INFORMA que les persones interessades podran presentar les ofertes oportunes en el Registre General de l'Ajuntament a partir de la data de publicació del present anunci, i fins dimarts 29 de juny de 2010 a les 14,00 hores.  

El cànon mínim a abonar a l’Ajuntament per part de la persona interessada serà l’establert al  plec de prescripcions tècniques com a cànon mínim de licitació, amb la corresponent revisió de preus que es preveu a en l'esmentat plec segons l’any en que es sol·liciti l’explotació de la zona.
Les zones que han quedat desertes, són les següents:
Platja d’en Bossa: zones 3, 57, 58, 63, 64, 66 i 70
Platja de Figueretes: zona 5
Platja de Talamanca: zones 12 i 20

La presentació de l'oferta haurà de respectar tots els requisits exigits als plec corresponents.
En cas que es presenti més d'una sol·licitud per una mateixa zona vacant el criteri per a adjudicar la zona serà el de major antiguitat en la presentació de la sol·licitud.
Els plecs corresponents, es troben a disposició dels interessats al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa (www.eivissa.es).

Per a qualsevol aclariment podeu consultar a la següent direcció:
Departament de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà
Tel: 97119.96.35
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Departament de Contractació de l’Ajuntament d’Eivissa.
Tel: 97139.75.00
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
-------------------------------------------
Nota a 22 de juny de 2010:
"Havent-se emès el corresponent informe per part dels serveis tècnics municipals, mitjançant la present es comunica que la Mesa de proposta d'adjudicació provisional es  celebrarà el pròxim dia 24 de juny de 2010 a les 11:00 hores"

-----------------------------------------
Nota a 18 de juny de 2010:
"D'acord amb la clàusula núm. 15 del Plec de clàusules adminstratives particulars, es procedeix a canviar la data de l'obertura d'ofertes. La Mesa d'obertura de proposicions es celebrarà el pròxim dia 21 de juny de 2010 a les 10:30 hores".
-----------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 16 de juny de 2010.

Exp. Núm. 26/10

"Instal·lació coberta fotovoltaica al CP Portal Nou"

Nota difusió: 10 de juny de 2010

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: CITELUM IBERICA, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: setanta-nou mil cent seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (79.168.96 €)
- IVA: dotze mil sis-cents seixanta-set euros amb tres cèntims (12.667.03 €)
- Preu Total: noranta-un mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (91.835.99 €)

-------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Citelum Ibérica SA
Data: 12 de maig de 2010.
Import: Setanta nou mil cent seixanta-vuit euros amb noranta-sis cèntims (79.168,96 €)
IVA: Dotze mil sis-cents seixanta-set euros amb tres cèntims (12.667,03 €)
Preu total: Noranta-un mil vuit-cents trenta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (91.835,99 €)

Exp. Núm.: 20/10

"Reforma camp de futbol Can Cantó"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: MONDO IBÉRICA SA
Data: 27 de juliol de 2010.
Import: dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims ( 235.052,52  €)
IVA: quaranta-dos mil tres-cents nou euros amb quaranta-cinc cèntims ( 42.309,45 €)
Preu total: dos-cents setanta-set mil tres-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims (277.361,97  €)
Data difusió: 29 de juliol de 2010

------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Mondo Ibérica SA
Data: 7 de  juliol de 2010.
Import:  dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (235.052,52 €)
IVA:  quaranta-dos mil tres-cents nou euros amb quaranta-cinc cèntims (42.309,45 €)
Preu total: dos-cents setanta-set mil tres-cents seixanta-un euros amb noranta-set cèntims (277.361,97 €)
Data difusió: 09/07/2010

------------------------------------------
Nota a 10 de juny de 2010:
Mitjançant la present es comunica que havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el dia 14 de juny de 2010 a les 10:00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació."

----------------------------------------
Nota a 28 de maig de 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les  11,00 hores.

----------------------------------------
Nota a 20 de maig 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les 10,00 hores.
----------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 14 de maig de 2010.

Enllaç a:
· Boib  núm. 66 de data 1/05/2010 anunci núm. 9410.
· Plec administratiu
· Plànol millores
· Projecte Camp Can Cantó

Exp. Núm.: 21/10

"Projecte de millores de les pistes de Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: MONDO IBERICA, S.A.
- Data: 27 de juliol de 2010
- Import:cent seixanta-nou mil quatre-cents cinc euros amb quaranta-un cèntims (169.405.41 €)
- IVA: trenta mil quatre-cents noranta-dos euros amb noranta-set cèntims (30.492.97 €)
- Preu Total: cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims (199.898.38 €)
Data difusió: 29/07/2010

---------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Mondo Ibérica SA
Data: 7 de  juliol de 2010.
Import:  cent  seixanta-nou  mil quatre-cents cinc mil quaranta-un cèntims ( 169.405,41  €)
IVA:  trenta mil quatre-cents noranta-dos euros amb noranta-set cèntims ( 30.492,97 €)
Preu total:  cent noranta-nou mil vuit-cents noranta-vuit euros amb trenta-vuit cèntims ( 199.898,38 €) 
Data difusió: 09/07/2010

-----------------------------------------------------
Nota a 28 de maig de 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les  11,00 hores.

--------------------------------------
Nota a 20 de maig 2010:
D’acord amb la clàusula núm. 16.1 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 31 de maig de 2010 a les 10,00 hores.
--------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 14 de maig de 2010.

Enllaç a:
· Boib  núm. 66 de data 1/05/2010 anunci núm. 9409
· Plec administratiu
· Memòria pistes de Ses Figueretes

Exp. Núm 12/10

“Projecte de senyalització per a la millora de la seguretat vial i l'accessibilitat a peu i en bicicleta en el nucli d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: TEVASEÑAL, S.A.
- Data: 23 d'abril de 2010
- Import: quaranta-dos mil cent seixanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (42.167´68 €)
 -IVA: sis mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (6.746´83 €)
-Preu Total:  quaranta-vuit mil nou-cents catorze euros amb cinquanta-un cèntims (48.914´51 €)
Data difusió: 27/04/2010

-------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: TEVASEÑAL, SA
Data: 14 d'abril de 2010
- Import: quaranta-dos mil cent seixanta-set euros amb seixanta-vuit cèntims (42.167´68 €)
- IVA: sis mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (6.746´83 €)
-Preu Total: quaranta-vuit mil nou-cents catorze euros amb cinquanta-un cèntims (48.914´51 €)
Data difusió: 23/04/2010
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320