Julio 15, 2024

Exp. Núm. 29/09

“Concert de Miguel Rios per a la nit del 5 d’agost del 2009, dins dels actes programats per a les Festes de la Terra”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009


-------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PROMOCIONES MUSICALES GET IN, S.L.
Import: trenta-cinc mil euros (35.000 €)
IVA: cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
Preu total: quaranta mil sis-cents euros (40.600 €)
Data difusió: 03/08/2009

Exp. Núm. 26/09

“Servei de custòdia externa de l’arxiu administratiu de l’Ajuntament d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Entitat: NOMESPAPER DCA, S.L.
Import: vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
IVA: tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
Preu total: noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 30/07/2009 


------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Nomespaper Dca, S.L.

Per un import de:
- vuitanta-sis mil euros (86.000 €)
- tretze mil set-cents seixanta euros (13.760 €)
- sent el total de noranta-nou mil set-cents seixanta euros (99.760 €)
Data difusió: 8/07/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 24 de juny de 2009

Enllaç a:
Plec tècnic
Plec administratiu 
Boib nº 88  16/06/2009

Exp. Núm. 24/09

“Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d’Eivissa per a la temporada 2009”

DECRET.- Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en data 15 de juliol de 2009, per a la contractació de  “Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d’Eivissa per a la temporada 2009” i de conformitat amb el que estableix l'Art. 135.3 de Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, ACORD declarar desertes les zones següents  per no haver-se presentat ofertes adequades als plecs corresponents.

PLATJA DE TALAMANCA
Zones: 4,  6,  7,  11,  12  ,13,  14,  15, 17,  21

PLATJA DE FIGUERETES
Zona 5

PLATJA DE TALAMANCA
Zones: 12,  15,  16,  17,  19

Data: 20/07/2009

-----------------------------------------------------------------------------
En el dia de la data, l’Alcaldessa ha dictat el següent:

“DECRET.- Vist l’informe de la Tècnic Sra. Paz Hernández Venero de data 13 de juliol de 2009 de subsanació d’errada detectat a l’informe emès en data 1 de juliol de 2009 per a la contractació de  “Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d’Eivissa per a la temporada 2009” del tenor literal següent:

“INFORME:

S’ha detectat una errada a l’informe d’adjudicació  de “Explotació dels serveis de  temporada a les platges del terme municipal d’Eivissa pera a la temporada 2009 de data 1 de juliol de 2009, concretament en relació a les propostes presentades a la zona 16 (IT 67) de Platja d’en Bossa, on s’exposava que únicament s’havia presentat una oferta per part d’Eduard Clavell González que no podia ser objecte de valoració per contradictòria amb el seus propis termes ja que manifestava per una bada, la seva estricta subjecció al plecs de prescripcions tècniques i, al temps, l’oferta econòmica era sensiblement inferior al preu (que, per definició és la contraprestació exigida per un bé o servei) estipulat en aquells per al lote corresponent,  resultant que a dita zona es varen presentar  dos ofertes  més que sí  podien ser objecte de valoració

Un cop analitzades les ofertes presentades, la puntuació ha estat la següent:

Empresa Oscar Carbonell Cardona 
Oferta Econòmica 30 ( 7.240€) 
Antiguitat dels Elements 7
Dipòsits de recollida Selectiva 2
Freqüència de neteja 2 
Experiència professional 5 
Puntuació total 46

Empresa Lidia Palerm Moreno
Oferta Econòmica 0  (5.300€) 
Antiguitat dels Elements 7 
Dipòsits de recollida Selectiva 2 
Freqüència de neteja 2 
Experiència professional 3 
Puntuació total 14

No s’han valorat els anys d’experiència que els licitadors justifiquen a altres ajuntaments diferents al de l’Ajuntament d’Eivissa al no estar acreditats mitjançant certificat de l’administració corresponent tal i com s’estableix a l’apartat 11,3 del plec de clàusules administratives que regeix aquest concurs.

Com a resultat de dit anàlisi,  es proposa l’adjudicació del contracte d’explotació de la zona 16 de la Platja d’en Bossa a Oscar Carbonell Cardona,  donat que és la que ha aconseguit la màxima puntuació.Es tot el que s’informa als efectes oportuns.

Eivissa, 13 de juliol de 2009

Sgt.: Paz Hernández Venero Tècnica d’Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient”

De conformitat amb el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i de Procediment Administratiu Comú, ACORD

- PRIMER.- Rectificar l’error material detectat al Decret de data 3 de juliol de 2009 i adjudicar provisionalment la zona 16 de Platja d’en Bossa al Sr. Oscar Carbonell Cardona, DNI 41.456.355-M  amb el cànon ofert de 7.240 €, en les condicions del Plec de Condicions que obra a l'expedient.

- SEGON.- Rectificar conseqüentment el Decret de data 8 de juliol de 2009 al no considerar inclosa aquesta zona entre les declarades desertes i susceptibles de nova licitació.

- TERCER.- Que es notifiqui el present decret als interessats i es publiqui al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa (www.eivissa.es).

Eivissa, 13 de juliol de 2009.”

Se us requereix perquè en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà a aquell que es notifiqui l’adjudicació provisional, aportar la documentació exigida a la clàusula núm. 16 del Plec de Clàusulas Administratives Particular.

Eivissa, 13 de juliol de 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------                                                 
Nota a 13 de juliol 2009:
Mitjançant la present informem que la mesa de qualificació de documents i obertura d’ofertes presentades per les zones declarades desertes es realitzarà el proper dia 15 de juliol de 2009 a les 9,30 hores a Can Botino, C/Pere Tur, núm. 1.  


----------------------------------------------------------------
DECRET AMPLIACIÓ TERMINI I MODIFICACIONS AL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

“DECRET.- Vist el Decret de 8 de juny de 2009, d’aprovació de l’expedient de contractación 24/09 “Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d’Eivissa per a la temporada 2009”.

Atès el Decret d’adjudicació provisional de 3 de juliol de 2009, en el qual s’han declarat desertes, per no haver-se presentat ofertes adequades als plecs corresponens, les següents zones:
- Platja d’en Bossa: Zones: 4,  6,  7,  11,  12  ,13,  14,  15,  16,  17,  21
- Platja de Figueretes: Zona 5
- Platja de Talamanca: Zones: 12,  15,  16,  17,  19

Vist la proposta del Departament corresponent de data 6 de juliol de 2009 en la qual es sol·licita la concessió d’un termini extraordinari de presentació de 2 dies hàbils per a que es publiqui al diari i es puguin presentar noves ofertes a aquestes zones desertes.

En virtut de les competències atribuïdes com a òrgan de contractació del present expedient,

ACORD

PRIMER. Concedir un nou termini extraordinari de DOS DIES HÀBILS a partir de la publicació corresponent per a la presentació d’ofertes en els termes dels plecs de condicions respecte a les zones declarades desertes.

SEGON. Modificar, a fi d’adaptar-lo al disposat a l’apartat anterior - i sense perjudici de considerar modificat qualsevol altre punt connex als anteriors que, en interpretació raonable de l’òrgan de contractació, pugui resultar necessari-  el plec de clàusules administratives particulars pel que fa a:

A).  Les Platges que comprèn l’explotació, en tant que les noves ofertes només podran ir referides a les zones declarades desertes, és a dir:
- Platja d’en Bossa: Zones: 4,  6,  7,  11,  12  ,13,  14,  15,  16,  17,  21
- Platja de Figueretes: Zona 5
- Platja de Talamanca: Zones: 12,  15,  16,  17,  19.

 B).  Les proposicions per a la presentació d’ofertes: només serà necessari UN  UNIC SOBRE DE DOCUMENTACIÓ I OFERTA en el qual figurarà tant la documentació administrativa como l’oferta corresponent  i, a l’exterior, les mateixes dades exigides als plecs originals (nom i cognom o raó social de l’empresa licitadora, domicili a efectes de notificacions, número de telèfon i de fax, i adreça del correu electrònic, de disposar d'ells, així com la signatura del licitador o persona que ho representi).

En cas de haver presentat  ja la documentació administrativa en el present expedient, serà suficient una declaració signada del licitant al respecte.

Es realitzarà en una única mesa l’obertura de tots els sobres presentats, la data de la qual es penjarà al perfil del contractant, i serà el dia hàbil següent a la data de finalització d’ofertes.

TERCER.  Publicar el present Decret al perfil del contractant (www.eivissa.es)  així com un extracte del mateix en dos diaris a l’illa d’Eivissa. El termini de presentació de dos dies hàbils per a la presentació d’ofertes, contarà des de l’endemà a la data de publicació.

Eivissa, 8 de juliol de 2009.”

Nota a 10 de juliol de 2009:
Mitjançant el present informem que al Diario de Ibiza i al Ultima Hora de demà dissabte dia 11 de juliol de 2009 sortirà publicat anunci d’un termini extraordinari per la presentació d’ofertes a les zones declarades desertes per a l’explotació de serveis de temporada a les platges del T.M. d’Eivissa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a les entitats:

PLATJA DEN BOSSA
Zona 1.- Eduard Clavell, Cànon ofert 5.500,00 €
Zona 3.- Oscar Carbonell Cardona, Cànon ofert 9.240,00 €
Zona 20.- Cruceros Playa den Bossa, S.L., Cànon ofert 7.000,00 €

PLATJA DE FIGUERETES
Zona 3.- Julian Verdera Ribas, Cànon ofert 9.722,00 €
Zona 4.- Julian Verdera Ribas, Cànon ofert 15.000,00 € 

PLATJA DE TALAMANCA
Zona 5.- Blunautic, S.L., Cànon ofert 10.500,00 €
Zona 10.- Xacula, S.L., Cànon ofert 3.000,00 €

Declarades desertes les zones següents  per no haver-se presentat ofertes adequades als plecs corresponents.

PLATJA DEN BOSSA
Zones: 4,  6,  7,  11,  12  ,13,  14,  15,  16,  17,  21

PLATJA DE FIGUERETES
Zona 5

PLATJA DE TALAMANCA
Zones: 12,  15,  16,  17,  19


----------------------------------------------------------------------------------

Us comuniquem que havent-se emès informe valorant les ofertes presentades, la Mesa es reunirà el dia 3 de juliol a les 9,00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.


----------------------------------------------------------------------------------

D’acord amb la clàusula núm. 14 del Plec de clàusules particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes.
La Mesa es celebrarà el pròxim dia 1 de juliol  a les 9,00 hores.  

-----------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Diversos criteris de valoració
Termini de presententació ofertes: fins el 24 de juny de 2009

Enllaç a:
Plec tècnic
Plec administratiu
BOIB nº 88 16/06/2009

Exp. Núm. 23/09

“Reposición del pavimento en el carrer de Ses Alzines”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: ISLASFALTO, S.L.
Import:  cinquanta-vuit mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta cèntims (58.779,60 €)
IVA: nou mil quatre-cents quatre euros amb setanta-quatre cèntims (9.404,74 €)
Preu total: seixanta-vuit mil cent vuitanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (68.184,34 €)
Data difusió: 24/07/2009


-------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: ISLASFALTO, S.L.
Import:  cinquanta-vuit mil set-cents setanta-nou euros amb seixanta cèntims (58.779,60 €)
IVA: nou mil quatre-cents quatre euros amb setanta-quatre cèntims (9.404,74 €)
Preu total: seixanta-vuit mil cent vuitanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (68.184,34 €)

Exp. núm. 17/09

“Serveis d’assistència tècnica per a espectacles i altres esdeveniments”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: TRUI ESPECTACULOS, S.L.

Data: 30 d'octubre de 2009.
Import: cent dos mil cinc-cents euros (102.500 €).
IVA: set mil quatre-cents euros (16.400 €).
Total: cent divuit mil nou-cents euros (118.900 €).
Sent el valor estimat en cas de pròrroga de dos-cents cinc mil euros (205.000 €).
Data difusió: 5/11/2009

-------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL a l’entitat:
Trui Espectaculos, S.L..

Per un import de:
- cent dos mil cinc-cents euros(102.500 €)
- l’IVA setze mil  quatre-cents euros (16.400 €)
- sent el total de cent devuit mil  nou-cents euros (118.900 €)
- sent el valor estimat en cas de pròrroga de dos-cents cinc mil euros (205.000 €)
Data difusió: 8/07/2009


--------------------------------------------------------------
Anunci licitació:
BOIB nº 79 02.06.2009
Procediment: Obert
Criteris: Unic criteri, el preu
Termini de presententació ofertes: fins el 17 de juny de 2009
Data difusió: 03/06/2009

Enllaç a:
17/09 Plec administratiu
17/09 Plec tècnic
17/09 Preus unitaris

 


 

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320