Junio 20, 2018

Exp. Núm. 1721/2018

"Obres de restauració i impermeabilització de grades del lateral de l'estadi de Can Misses"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en el BOIB: 17 de febrero de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 42/2017

"Obres del projecte de dotació d'infraestructures del carrer Soledat i Hospital a Dalt Vila"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 123 de 7 de octubre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 5/13 C

"Projecte de l'adequació del solar ubicat al C/Santa Faç núm. 3 per a ser destinat a ús públic"


Se les informa que mediante Resolución de Presidencia de fecha 25 de marzo de 2014 se acordó nombrar como Presidenta de la Mesa de Contratación a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa para la mesa de apertura de ofertas prevista para el próximo día 28 de marzo de 2014.

Leer más...

Exp. Núm 2/13C

“Projecte de remodelació del Carrer Comte de Rosselló, entre el Carrer d'Annibal i la muralla"

Nota a 11 de abril de 2013:
A la vista del informe emitido por parte de los Servicios técnicos municipales, de fecha 27 de marzo de 2013, en relación a la justificación de la oferta presentada por la entidad Hermanos Parrot S.A., se ha acordado fijar la de la pertinente Mesa de Contratación para el próximo día 16 de abril de 2013 a las 10:00 horas.

A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estará presente en la Mesa de contratación prevista para el día 16 de abril de 2013, se ha acordado nombrar como presidente de aquella al Sr. Juan Daura Escandell.

Leer más...