abril 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva de resolució de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2019

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

----------------------------------------------------
Proposta provisional de resolució de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2019
Conforme l'article 5è de les bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional i es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació: 19 d'agost e 2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------
BASES REGULADORES SUBVENCIONS PER A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS A L'ÀMBIT PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A L’ANY 2019

Publicades al BOIB núm. 56 de data 27 d'abril de 2019.
Fins al dia 17 de maig 2019 per presentar les sol·licituds.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Model de sol·licitud
· Tràmit a la seu electrònica
· Enllaç a la Base de dades nacional de subvencions