Novembre 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Anunci resultats quart exercici i llista provisional convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés)

Anunci resultats quart exercici i llista provisional convocatòria de 14 places d'Agent de Policia Local (2 sistema mobilitat i 12 lliure accés).

S'atorga un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del present anunci, per a aquells aspirants que ho desitgen, presentin les al·legacions que consideren mitjançant instància en el registre d'entrada de documents de l'Ajuntament o en la seua Seu electrònica. Data publicació en seu: 26 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrat a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-9441 de data 17.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrat/da per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 22 de novembre fins al 3 de desembre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball operari/ària de neteja a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-9156 de data 9.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària de neteja per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 22 de novembre fins al 3 de desembre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Termini presentació sol·licituds: del 19 de novembre al 2 de desembre de 2021.

Llegeix més...

Valoració provisional entrevista i mèrits borsa de d'auxiliar soci-sanitari / treballador/a familiar mitjançant el sistema de concurs

L’aspirant podrà formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Data de publicació a la seu electrònica: 18 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Valoració provisional entrevista i mèrits en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
6
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
39
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
28