Juny 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta de valoració de mèrits borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Acta de valoració de mèrits borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data publicació seu: 18 de juny de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 14 al 25 de juny de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
13
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
39
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
13