Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

sinimagen

Bàndol Municipal respecte de l'execució d'obres en temporada estival (BOIB 80 de 15.06.2024)

BÀNDOL


RAFAEL TRIGUERO COSTA, ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSAFAIG SABER:

Que per Decret d’Alcaldia de data 12 de juny de 2024, atès que es considera prioritari garantir el benestar acústic dels ciutadans i visitants, així com reduir la problemàtica que comporta l’ocupació de la via pública amb motiu de l’execució d’obres durant el període estival, que no només afecta al dret individual al descans, si no a la manca de places d'aparcament que pateix el municipi.

Atès que, en data 26.04.2024, es va dictar el Decret d'Alcaldia núm. 2024-3022 (BOIB núm 58 de data 02.05.2024) de mesures per tal de reduir, sense aturar, l’activitat de construcció que pugui causar molèsties en determinades zones i períodes concrets.

Atès que, en data 09.05.2024, es va publicar al BOIB núm. 61, la rectificació de l’error material detectat a la versió catalana de la publicació del citat Decret.

Atès que, tot respectant els interessos d'ambdós sectors econòmics (construcció i turístic), i els objectius de la normativa municipal de medi ambient (ordenança municipal de protecció de medi ambient i la salut enfront de la contaminació acústica), es considera procedent acordar les mesures necessàries per a reduir, sense aturar, l'activitat de construcció que pugui causar molèsties en determinades zones del municipi i període concret, així com les ocupacions de via pública relacionades amb les obres en execució en aquest període concret,  l’Ajuntament ha adoptat el següent acord:

PRIMER.- Revocar, i deixar sense efecte, a partir del dia 16 de juny de 2024, el Decret núm. 2024-3022 de 26 d’abril de 2024.el Des i

SEGON.- Que dins el període comprès entre el 16 de juny i el 30 de setembre de 2024, ambdós inclosos, dins l’àmbit comprès entre l’avinguda de Sant Jordi, l’avinguda de la Pau, l’avinguda de Sant Joan de Labritja, el carrer de Francesc Llaudes Pineda, el límit del terme municipal, i la mar (llevat de casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament per raons de seguretat o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), si l’obra es situa en un radi menor de 300 metres d’un establiment turístic hoteler, durant tot el període indicat s’haurà de retardar l’inici del treballs fins a les 10.00 hores (de dilluns a dissabte) i aquests no podran prolongar-se més enllà de les 18:00 hores (de dilluns a divendres, i els dissabtes fins a les 14.00 hores).

Abans de les 10.00 hores es podran executar treballs preparatoris, d’apilament, i en interiors, que no produeixin afectació a l’exterior.

Queden expressament prohibits aquells treballs que de forma inevitable duguin aparellats un alt nivell de sonoritat. En concret, les activitats d’excavació i cimentació, així com l’aixecament d’estructures i forjats, l’ús d’aparells d’alta afecció sonora com serres radials, martells neumàtics i d’altres ferramentes similars.


En aquesta zona, l’Ajuntament podrà procedir, amb la verificació prèvia per part dels serveis tècnics municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància, produeixin molèsties a establiments turístics i que hagin set denunciades prèviament per escrit.

TERCER.- Que dins el període comprès entre el 16 de juny i el 30 de setembre de 2024, ambdós inclosos, dins tot l’àmbit del terme municipal d’Eivissa, no es permetrà l’ocupació de la via pública per motiu de l’execució d’obres.

QUART.- Suspensió facultativa de les obres.

Aquells promotors o propietaris, que disposin de títol habilitant per l’execució d’obres dins   de la zona definida en el punt SEGON que, als efectes de no perjudicar amb remors ni altres molèsties l’activitat turística, decideixin voluntàriament paralitzar totalment les obres fins al 30 de setembre de 2024, ho hauran de  comunicar per escrit a l’Ajuntament als efectes d’interrupció dels terminis d’execució dels corresponents títols habilitants, que es consideraran suspesos en qualsevol cas a partir de la comunicació i paralització efectiva.

La data d’inici de la suspensió serà la de la data de presentació de la instància indicant la voluntat de paralitzar les obres.

Els promotors o propietaris que disposin de títol habilitant,  i que encara no hagin iniciat les obres, poden comunicar  l’endarreriment d’inici de les obres i començar-les a partir del dia 30 de setembre de 2024. En aquests casos, el termini d’inici de les obres s’entendrà suspès des del dia que comuniquin aquesta voluntat d’endarreriment d’inici de les obres, fins al dia 30 de setembre de 2024.

Els promotors o propietaris que obtinguin títol habilitant a partir de la data d’aquest Decret i abans del 30 de setembre de 2024, poden acollir-se a qualsevol de les dues possibilitats anteriorment indicades, per paralitzar les obres o bé endarrerir el seu inici.

CINQUÈ- En qualsevol dels casos, el present decret no afecta les obres, l’execució de les quals hagi ordenat l’Ajuntament per raons de seguretat, o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

Eivissa,
L’ALCALDE

Wpp