Desembre 04, 2021

ajuntamentdaltvila

Proposta valoració provisional convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge 2021

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'ajudes al lloguer d'habitatge de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'exercici 2021

Conforme l'article 7è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació a la seu electrònica: 15 de novembre de 2021.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...

Rectificació d’errors de l’Acta de constitució i proposta provisional de les sol·licituds de subvencions per a empreses i autònoms

Atorgar, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, als sol·licitants amb CIF 41459193A, E57959132 i E16604027 exclosos en l’Acta de constitució i proposta provisional de data 22 d’octubre de 2021, el termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.

Data de publicació en seu electrònica: 5 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Acord en pdf

Llegeix més...

Proposta de valoració provisional premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria de Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021 per a l´exercici 2021.

Es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació en seu electrònica: 7 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional Premis en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de subvencions en matèria d'Esports per l'any 2021

Amb data 24 de juny de 2021 s'ha publicat en el BOIB l'extracte de la convocatòria de les subvencions del Patronat Municipal d'Esports per al manteniment d'entitats esportives.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al dia 8 de juliol i es realitzarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Patronat Municipal d'Esports.

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
21
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3