Febrer 27, 2021

ajuntamentdaltvila

Concessió definitiva de subvencions en matèria de premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius curs 2019/2020

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

-----------------------------------------
Proposta de resolució provisional Premis millors expedients batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

Proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació: 18 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

------------------------
Decret requeriment esmenes Premis millors expedients batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

Es requereix a les persones interessades relacionades a la taula anterior, d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds.
Data de publicació: 9 d'octubre de 2020.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament de Joventut a: 971 397 600 Ext. 21453

Enllaç a:
· Decret en pdf

------------------------------
Premis millors expedients batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part de l’Ajuntament d’Eivissa dels premis als millors expedientes acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà del municipi d’Eivissa per al curs 2019/2020.
La regidoria de Joventut concedeix aquests premis per valorar l’excel·lència, l’esforç i el rendiment acadèmic de l’alumnat, per donar reconeixement oficial als mèrits dels alumnes que demostren una especial preparació en els estudis, i per incentivar l’alumnat cap a la continuació d’estudis superiors.

Els estudis de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà poden ser cursats a qualsevol lloc, l'únic requisit es ser resident al municipi d'Eivissa i estar estudiant el curs actual.

Termini de presentació: del 9 al 22 de setembre de 2020.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria en pdf
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Model de sol·licitud en pdf 
· Model M-004
· Tràmit de sol·licitud en línia a la seu electrònica

· Cita prèvia per fer la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada