Mai 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 15 places d'Agent de Policia Local pel sistema de accés lliure

La present convocatòria te per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera 15 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament: 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020 (BOIB núm. 91 de data 23 de maig de 2020) amb número de codi AgPol0082, 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021) amb número de codi AgPol0083 i 13 places procedents de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2022 (BOIB núm. 47 de data 7 d’abril de 2022) amb número de codi AgPol0084, AgPol0085, AgPol0086, AgPol0087, AgPol0088, AgPol0089, AgPol0090, AgPol0091, AgPol0092, AgPol0093, AgPol0094, AgPol0095 i AgPol0096, pel sistema d’accés de torn lliure, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de maig fins al 13 de juny, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-4329 de data 09.06.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 11 fins al 27 d’abril de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora contínua a l’Ajuntament d’Eivissa.

Resolució núm. 2022-2968 de data 31 de maç de 2022, per el qual s’han aprovat les bases i la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a mig de gestió de processos i millora contínua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 6 fins al 22 d’abril de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-3661 de data 20.05.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 23 de març al 5 d'abril de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...