Mai 16, 2022

ajuntamentdaltvila

Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants i realització de l’entrevista procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’Arquitecte Tècnic

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació en seu electrònica: 29 de març de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...