Octubre 18, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 14 places de Policia Local a l’Ajuntament d’Eivissa

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 14 places de Policia Local vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29 de juny de 2021), 12 pel sistema d'accés lliure i 2 places per concurs de mobilitat horitzontal, places enquadrades en la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació C1, per a cobrir el lloc de treball d'Agent de la Policia Local.

Termini presentació sol·licituds: del 20 de setembre al 18 d’octubre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria d’una borsa de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local

Resolució núm. 2021-7340 de data 15.09.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: del 16 al 24 de setembre, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

Termini sol·licituds: 10 al 14 de maig de 2021.

Llegeix més...