Novembre 24, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta valoració provisional del primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

Acta constitució del Tribunal i realització del primer exercici del procediment selectiu per a la provisió de tres places d'oficial segona (jardineria) per promoció professional i interna a la plantilla de personal laboral fix a l'Ajuntament d'Eivissa.

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament pel Tribunal en el termini de set dies. Data de publicació: 24 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Acta valoració provisional primer exercici convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Acta valoració provisional primer exercici convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Es disposa de tres dies hàbils per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada. Data de publicació: 19 de novembre de 2020

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

Llegeix més...

Llista provisional persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de tècnic/a mig de joventut

Anunci decret llista persones aspirants admeses i excloses, nomenament de la comissió de valoració i convocatòria per a la realització del primer exercici per a la constitució d'una borsa de tècnic/a mig de joventut.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 17 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional de persones aspirants, membres de la Comissió de Valoració i data primer exercici en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de treballador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treballador/a social, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 194 de data 12 de novembre de 2020.

Termini presentació finalitza: dijous, dia 26 de novembre de 2020.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
30
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10