Mai 16, 2022

ajuntamentdaltvila

Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants i realització de l’entrevista procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’Arquitecte Tècnic

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació en seu electrònica: 29 de març de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2021-3661 de data 20.05.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 23 de març al 5 d'abril de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
5
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
44
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
29