Gener 17, 2021

ajuntamentdaltvila

Inici del termini de presentació de mèrits del procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

El dia 15 de gener de 2021 ha començat el termini de deu dies hàbils perquè les persones aspirants que han superat la fase d’oposició presentin al Registre Electrònic General de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació acreditativa de que compleixen exigit als apartats c), d), e) i f) de la base segona de les bases especifiques de la convocatòria juntament amb la relació de mèrits.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Llegeix més...

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 8 places de policia local en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa

L’objecte d’aquesta convocatòria es la provisió de 6 places, mes les vacants que es puguin produir, pel sistema d’OPOSICIÓ LLIURE, i 2 places per CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL, d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa. El procediment de selecció per a la modalitat d’accés lliure serà el d'oposició, de conformitat amb l'article 34.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, mitjançant les proves previstes a l'article 167 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
32
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11