Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci publicació decret de constitució de la borsa de treball de tècnic/a auxiliar de sistemes

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------
Acta resolució al·legació a mèrits borsa de treball de tècnic/a auxiliar de sistemes

Acta de resolució d'alegació borsa de treball de tècnic/a auxiliar de sistemes

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------
Acta resultats entrevistes i valoració de mèrits borsa de treball de tècnic/a auxiliar de sistemes

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques. Data de publicació: 7 de juliol de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------
Anunci dia i hora entrevistes borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Realització entrevistes del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball Tècnic/a auxiliar de sistemes per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa pel procediment de concursoposició

Enllaç a:
· Anunci dia i horari d'entrevistes en pdf

--------------------------------------
Acta realització primer exercici i puntuacions provisionals borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Acta realització primer exercici i puntuacions borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 3 de juny de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

-----------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Anunci publicació decret llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball de tècnic/a auxiliar de sistemes

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 24 de maig de 2021.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball tècnic/a auxiliar de sistemes a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa de tècnic/a auxiliar de sistemes, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 54 de 24 d'abril de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 26 d'abril al 10 de maig de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica