Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2021-0042 de data 11.01.2021, per la qual es constitueix una borsa de treball d’operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-------------------------------------------------
Acta resolució al·legacions i valoració definitiva mèrits convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Enllaç a
· Acta en pdf

-------------------------------------------------
Acta de valoració provisional dels mèrits de la convocatòria de borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta acta per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 22 de desembre de 2020.

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

----------------------------
Acta de realització del segon exercici de la borsa de treball d'operari/ària de jardineria

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta acta per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 27 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Acta segon exercici en pdf

----------------------------------------------
Anunci de la data i lloc per a la realització segona prova i decret de nomenament d'assessora convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal.

Enllaç a:
· Anunci data segona prova en pdf
· Decret nomenament assessora en pdf

---------------------------------------
Acta valoració provisional primer exercici convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Es disposa de tres dies hàbils per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada. Data de publicació: 19 de novembre de 2020

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

--------------------------------------
Anunci nova data primer exercici convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Es convoca la comissió de valoració i les persones aspirants admeses, pera la realització del primer exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 19 de novembre de 2020 a les 9:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4t Pis.

Enllaç a:
· Anunci nova data primera prova operari/ària de jardineria

----------------------------------------
Anunci suspensió primer exercici convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Anunci suspensió realització del primer exercici previst per al dia 22 de setembre de 2020.

Enllaç a:
· Decret suspensió primera prova operari/ària de Jardineria en pdf

------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria amb caràcter laboral temporal

Decret llista provisional d'admesos i exclosos convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria

Es convoca a les persones aspirants admeses per a la realització de l'exercici previst a la base 6.1 de la convocatòria, el dia 22 de setembre de 2020 a les 8:30 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4t Pis.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació:10 de setembre de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 124 de 14 de juliol de 2020.
Termini presentació finalitza: dimarts dia 28 de juliol de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria publicades al BOIB en pdf
· Tràmit en línia en la seu electrònica