Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Decret constitució en pdf

--------------------------------------------------------
Acta de valoració provisional de mèrits del procés de constitució d'una borsa de lletrats/des

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació. (Data publicació: 29 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Acta valoració provisional de mèrits en pdf

-------------------------------------------------------
Acta de revisió d'examen i llista definitiva de puntuacions del procés de constitució d'una borsa de lletrats/des

De conformitat al previst a la Base 3.5, els/les interessats/des disposen de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que presentin la documentació acreditativa dels mèrits avaluables de conformitat a l’annex II, en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa juntament amb la documentació que acrediti complir el requisit exigit a l'apartat d) de la base segona de les bases.

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------------------------------------------------
Llistat provisional de puntuacions examen convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des
Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. (Data publicació 12 de setembre de 2019)

Enllaç a:
· Correcció d'errada a la llista provisional de puntuacions en pdf

· Llista provisional de puntuacions en pdf

---------------------------------------------------------------------
Acte públic obertura sobres examen convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des

Una vegada corregits els exàmens, s'informa que es realitzarà en acte públic l'obertura dels sobres que contenen la identitat dels aspirants presentats i la lectura de les notes. Aquest acte es realitzarà a les 14.00 hores del dia 10 de setembre de 2019 al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2, 4 pis, aula 3.

Enllaç a:
· Anunci apertura sobres en pdf

------------------------------------------------
Llista definitiva de persones admeses a la convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des
Resolució núm.2019-5453 de data 03/09/2019, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

--------------------------------------------------------------------------------
Llista provisional de persones admeses a convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des

Resolució núm.2019-5158 de data 23/08/2019, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Tres dies per al·legacions del 26 al 28 d'agost 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf


--------------------------------------------------------------------
Ampliació termini de presentació de sol·licituds i modificació bases convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des
Modificació de les bases de la convocatòria de constitució d'una borsa de lletrats/des publicada al BOIB núm 5 de data 10/01/2019.

S’atorga un nou termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí de les Illes Balears (BOIB) de la modificació de les bases esmentades abans, per tal que les persones interessades puguin presentar-se, si escau, a la borsa ressenyada. Les persones aspirants que hagin presentat les seves sol·licituds per prendre part l’esmentat procediment selectiu, i no manifestin expressament el contrari, s’entendran per presentades.

Termini de 5 dies hàbils des del 11 de gener fins el 17 de gener, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Modificació de les bases en pdf

-----------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. (BOIB núm. 140 de 8 de novembre de 2018).

El període de presentació de sol·licituds és del dia 9 de novembre de 2018 fins el dia 22 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent. En el cas de no posseir aquest certificat, s'estarà al que es disposa en el punt 2.1.e) de les presents bases.
4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (https://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Nota:

Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

Enllaç a:
Tràmit on line a la seu electrònica
· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
· Model normalitzat de sol·licitud