Mai 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de data 29 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la constitució d’una borsa de treball d’educador-a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d’Eivissa

Enllaç a:
· Acta en pdf

  1. ----------------------------------------------

Acta de revisió de la llista provisional de mèrits del procès selectiu per a la constitució d'una borsa d’educador/a infantil


Enllaç a:
· Acta en pdf 

----------------------------------------------

Acta de valoració i avaluació dels mèrits per a la constitució d'una borsa d’educador/a infantil
El termini d'al·legacions anirà del 7 al 12 de desembre de 2017.

Enllaç a:
· Acta en pdf


----------------------------------------------
Acta de valoració provisional de la prova de català per a la constitució d'una borsa d’educador/a infantil
Les persones interessades poden presentar al·legacions del 24 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf


--------------------------------------

Llista definitiva de persones per a la constitució d'una borsa d’educador/a infantil
Resolució de data 21 de novembre de 2017, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a
l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

 

Enllaç a:
Document en PDF

-----------------------------------------------

Resolució de data 14 de novembre de 2017, per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES, es nomena els membres de la comissió de valoració, i es fixen les dades de la prova de coneixement de la llengua catalana i de la defensa oral de la memòria de la unitat didàctica, del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Els interessats disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

Enllaç a:

Document en PDF

—————————————————

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment extraordinari de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 18 al 31 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: 
Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
Plaça Espanya, 1 – Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1) Model normalitzat de sol·licitud signada.

2) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l’obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.
4) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
5) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.
6) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats d'acord amb el barem establert a l'Annex I de les presents bases. La Comissió no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol·licitud de participar en el procés selectiu. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

A l'efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzant el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Enllaç a:

· Bases publicades al BOIB
· Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria

· Model normalitzat de sol·licitud