Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Constitució d’una borsa de treball d’operari/a de jardins per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Resolució en PDF

-------------------------------------

Acta de valoració de mèrits de la convocatòria d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria
El termini per a presentar al·legacions és de tres dies: del 27 al 31 d’octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta valoració en pdf

-------------------------------------
Anunci termini de presentació de mèrits de la convocatòria d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria
El termini és de deu dies hàbils: del 16 al 27 d'octubre de 2017.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-----------------------------
Acta del tercer excercici, prova pràctica de la borsa d'operaris/es de jardins.
Tres dies per a presentació d'al·legacions: del 6 al 10 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta en pdf


----------------------------

Acta de resolució de la revisió i al·legacions a la segona prova de la borsa d’operaris/es jardins.

Enllaç a:
· Acta en pdf


----------------------

Acta de la realització i valoració del segon exercici de la borsa d’operaris/es jardins.

Tres dies per al·legacions: presentació al·legacions del 29 de setembre al 3 d’octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta segona prova en pdf
· Solucionari en pdf


-----------------------------
Acta de la prova de català convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria

Acta de constitució de la comissió de valoració i prova català del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Tres dies per a la presentació d'al·legacions: del 22 al 26 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta prova català en pdf


-----------------------
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria
Llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
·Llista definitiva en pdf


--------------------------
Llista provisional admesos/es i exclosos/es convocatòria borsa de treball d'operari/ària de jardineria

Els interessats disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (data de publicació: 4 de setembre de 2017)

Enllaç a:
·Llista provisional en pdf

------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de jardineria per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 14 d'agost fins el dia 28 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:

Plaça d'Espanya, 1 - Dalt Vila
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.

Documentació a presentar:

1)Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.
4) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. En aquest cas s'haurà d'acreditar la discapacitat.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
 
Nota:
Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a l'Annex II de les presents bases, no s'han d'adjuntar a la sol·licitud, atès que només els han de presentar, mitjançant l'original o la fotocòpia compulsada o acarada, aquelles persones que hagin superat la fase d'oposició.
A aquest efecte la Comissió de Valoració establirà un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que les persones aspirants presentin aquesta documentació en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa juntament amb la documentació que acrediti complir els requisits exigits als apartat d), e) i f) de la base segona de les presents bases. Els mèrits al·legats i no justificats pels aspirants en la forma indicada no es valoren. En aquest cas, els mèrits es computen a data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. Les persones que no acreditin els requisits esmentats anteriorment seran excloses del procés selectiu.

Enllaç a:
Bases publicades al BOIB
Anunci del decret d'Alcaldia d'aprovació de les bases i la convocatòria
Model normalitzat de sol·licitud