Desembre 07, 2021

ajuntamentdaltvila

Anunci de rectificació de les bases de la convocatòria d’una borsa de delineant mitjançant el sistema de concurs oposició

Nou termini de sol·licituds: del 19 de novembre al 2 de desembre de 2021

Enllaç a:
· Decret de recticació en pdf

------------------------------
Convocatòria d’una borsa de delineant mitjançant el sistema de concurs oposició

Resolució núm. 2021-8683 de data 25.10.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de delineant per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 29 d'octubre al 12 de novembre, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen