Gener 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Acta d'obertura de sobres, identificació aspirants i resultats de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de delineant pel procediment de concurs-oposició. Data de publicació en seu electrònica: 17 de gener de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------------------
Llista provisional persones admeses y excloses borsa de delineant mitjançant el sistema de concurs oposició

Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Data de publicació: 21 de desembre de 2021. Termini de reparacions i reclamacions fins al 27 de desembre de 2021.

Enllaç a:
· Decret llista provisional en pdf

----------------------------------
Rectificació bases convocatòria d’una borsa de delineant mitjançant el sistema de concurs oposició

Anunci de rectificació de les bases de la convocatòria d’una borsa de delineant mitjançant el sistema de concurs oposició

Nou termini de sol·licituds: del 19 de novembre al 2 de desembre de 2021

Enllaç a:
· Decret de recticació en pdf

------------------------------
Convocatòria d’una borsa de delineant mitjançant el sistema de concurs oposició

Resolució núm. 2021-8683 de data 25.10.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de delineant per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: del 29 d'octubre al 12 de novembre, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Tràmit a la seu electrònica
· Pagament de les taxes d'examen