Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés d'estabilització mitjançant concurs extraordinari de mèrits

Resolució núm. 2023-1927 de data 27/02/2023, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procediment d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir com a personal funcionari de carrera i laboral fix, mitjançant el concurs extraordinari de mèrits les places derivades de l’aplicació de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, incloses en l’oferta d'ocupació pública extraordinària de l'any 2022 de l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:

- Anunci en PDF

Acta d'obertura de sobres de persones que han superat el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones que han superat l’exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa pel procediment de concurs-oposició

Enllaç al document PDF