Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta constitució de la comissió de valoració i realització exercici borsa fosser/a.

Termini de tres dies habils, comptadors a partir de l'endema d'aquesta publicació per a al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració de la fase d'oposició. Data de publicació en seu electrònica: 27 d'agost de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses borsa de treball de fosser/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data de publicació: 18 d'agost de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de fosser/a, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran dins el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 78, de 12 de juny de 2021.

Termini presentació sol·licituds: del 14 al 25 de juny de 2021.

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
Telemàticament en la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci convocatòria en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Accés al tràmit a la seu electrònica