Gener 23, 2021

ajuntamentdaltvila

El dia 15 de gener de 2021 ha començat el termini de deu dies hàbils perquè les persones aspirants que han superat la fase d’oposició presentin al Registre Electrònic General de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació acreditativa de que compleixen exigit als apartats c), d), e) i f) de la base segona de les bases especifiques de la convocatòria juntament amb la relació de mèrits.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-------------------------------
Acta valoració provisional segon exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

Acta del tribunal qualificador de realització del segon exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu per a la provisió de tres places d’Oficial segona (secció jardineria)

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per el Tribunal en el termini de set dies. Data de publicació: 11 de gener de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

------------------------------
Anunci de la data i lloc del segon exercici procés selectiu 3 places d'oficial de segona (jardineria).

Enllaç a:
· Anunci data i lloc en pdf

-------------------------------------------
Anunci esmena error acta valoració provisional del primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria) 

Es fa saber que en l’Acta de constitució del tribunal qualificador i realització del primer exercici de la fase d'oposició del procediment selectiu per a la provisió de tres places d’oficial segona (secció jardineria) hi ha una errada en un dels DNI de la relació de persones que han superat la primera prova de la fase d’oposició, en conseqüència el Tribunal Qualificador acorda rectificar l’error detectat i aprovar la següent relació de persones que amb els següents DNI han superat la primera prova de la fase d'oposició.

Enllaç a:
· Acta esmena en pdf

--------------------------------------------
Acta valoració provisional del primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

Acta constitució del Tribunal i realització del primer exercici del procediment selectiu per a la provisió de tres places d'oficial segona (jardineria) per promoció professional i interna a la plantilla de personal laboral fix a l'Ajuntament d'Eivissa.

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament pel Tribunal en el termini de set dies. Data de publicació: 24 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Acta en pdf

----------------------------
Nomenament de tribunal i data del primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

Convocar als membres del Tribunal Qualificador i a les persones aspirants per a la realització de l’exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 11 de novembre de 2020 a les 9:00 hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Decret data primer examen en pdf

----------------------------
Decret cancel·lació realització primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria)

Decret cancel·lació realització primer exercici procés de provisió de 3 plaçes d'oficial de segona (secció jardineria) per promoció interna

Enllaç a:
· Decret en pdf

----------------------------
Llista provisional aspirants admesos i exclosos convocatòria tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició promoció interna

Decret llista provisional aspirants admesos i exclosos convocatòria de tres places d'oficial segona (secció jardineria) per promoció interna.
Data realització primer exercici: 14 d'octubre de 2020 a les 8:30 hores.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------
Convocatòria tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició promoció interna

Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de tres places d'oficial segona (secció jardineria) mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció professional i interna a la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament d'Eivissa.

Termini presentació sol·licituds: 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria alButlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per tractar-se d'una convocatòria per promoció interna de personal laboral i s'adreçaran al'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil o en dissabte, el termini s'entendrà ampliatfins el dia següent hàbil. Publicat al BOIB núm.124 de 14 de juliol de 2020.
Termini presentació finalitza: dilluns 3 d'agost de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria publicades al BOIB en pdf
· Tràmit en línia en la seu electrònica