Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació.
(Data de publicació: 30 de gener de 2020)

Enllaç a:
· Acta valoració provisional de mèrits en pdf

------------------------------------------------------------------------------------
Anunci inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de Auxiliars Administratius MACE segons BOIB núm. 149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presentin la documentació relativa als requisits exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: Del 9 al 22 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Enllaç a:
· Anunci inici fase de concurs de mèrits en pdf

------------------------------------------------------------------------------------
Acta resultats provisionals 2n exercici convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Es concedeix un termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per a reparacions i possibles reclamacions. (Data al·legacions: del 20 al 27 de desembre de 2019).

En el cas de no presentar-se reclamacions els resultats finals provisionals de la fase d’oposició es de vindran definitius.
Els aspirants disposaran de 10 dies hàbils a contar des del dia següent de la publicació d’aquesta acta per presentar la documentació que acredita els mèrits avaluables segons l’establert en a l’annex II de les presents bases en el Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa, juntament amb la documentació que acredita el requisits exigits de la base segona.

Enllaç a:
· Acta valoració provisional segon exercici en pdf

--------------------------------------------------------------
Acta d'obertura sobres i resultats del primer exercici de la borsa d'auxiliar administratiu/va per al MACE.

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents (Dies: 12, 13 i 16 de desembre).

Enllaç a:
· Acta resultats provisionals en pdf

---------------------------------------------------------------------------------
Acta realització 1r exercici convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Acta constitució de la Comisió de Valoració i realització del primer exercici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveris al Museu d'Art Contemporani pel procediment de concurs-oposició. Data d'obertura de sobres: 9 de desembre a les 12 hores al 4t. pis de l’Edifici Cetis, Carrer de Canàries, 35.

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------------------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa. Es nomena la Comissió de Valoració i es fixa el lloc, la data i l'hora de realització de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 25 al 27 de novembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre General d'Entrada del Patronat:
SAC. c. de Canàries, 35, planta baixa
Telemàticament a la seu electrònica del MACE: https://mace-eivissa.sedelectronica.es/
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB
· Full de sol·licitud