Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret de constitució de la borsa de treball del procés selectiu de tecnic/a en mediació intercultural. 
 
Enllaç a:
· Decret en pdf
 
-----------------------------------------------------------------------
Acta de mèrits del procés de constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en mediació intercultural
 
ACTA DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE MEDIADOR INTERCULTURAL PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ.
 

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a la valoració en el termini de tres dies hàbils (fins dia 30 de desembre inclòs) comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques

Enllaç a:
· Acta de mèrits en pdf

--------------------------------------------------------------------
Acta de revisió del primer examen de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en mediació intercultural

Enllaç a:
· Acta de revisió en pdf

--------------------------------------------------------------------
Acta resultat provisional primer examen constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en mediació intercultural

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. (Data publicació en seu: 25 de novembre de 2019).

Enllaç a:
· Llista puntuació provisional

------------------------------------------------------------
Anunci apertura sobres constitució d'una borsa de treball de tècnic/a en mediació intercultural

A continuació la Comissió de valoració estableix una calendarització per valorar els exàmens, i s’acorda que el 25 de novembre a les 11:00 hores, a la planta 4, del edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, es facin públics els resultats dels exercicis i es realitzi l’acte d’apertura dels sobres que contenen els codis identificatius dels aspirants en acte públic.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

-----------------------------------------------
Decret de rectificació d'ofici membres de la Comissió de Valoració borsa de treball de tècnic/a mediació intercultural

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de mediació intercultural. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 14 al 18 de novembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa detreball de tècnic/a en mediació intercultural, de l'escala d'administració especial,sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per ocupar el lloc de treballde tècnic/a en mediació intercultural per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 28 d'octubre al 11 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (http://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Anunci Tècnic-a Mediació Intercultural pdf
· Bases del BOIB en pdf
· Instància M-276 en pdf
· Tràmit on line a la seu electrònica