Juny 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI

Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 21, de data 18 de febrer de 2020, que se celebraran el dia 2 d’abril de 2020, a les 09.00 h, al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 a l’11 de març de 2020, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.
La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, el dia 31 de març de 2020, de 09.00 a 14.00 h, i que tendrà lloc al Recinte de
Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Eivissa,
L'ALCALDE, P.D.
Aitor Morrás Alzugaray

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Temari (.zip)
· Bases en pdf
· Rectificació Bases en pdf

Anunci aprovació Bases OVP activitats itinerants

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 11 de febrer de 2020 (Decret 2020-846) les Bases reguladores per a l’ocupació de la via pública per a la instal.lació d’activitats itinerants per a l’any 2020, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’a Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Anunci aprovació Bases venda ambulant als mercats ocasionals

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 11 de febrer de 2020 (Decret 2020-847) les Bases reguladores per a l’autorització de parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2020, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’a Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Anunci exposició modificació ordenances fiscals 2020

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2019 , i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis de Cr Canàries 35, trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 18 de novembre de 2019
Sgt Estefanía Torres Sánchez
Regidora Delegada d'Hisenda

Decret d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

Que es procedeixi a la publicació del present Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web (www.eivissa.es), i es notifiqui de forma personal als interessats que varen presentar al·legacions, així com a les persones adjudicatàries, per tal que en el termini de deu dies aportin els documents preceptius relatius al vehicle i abonin el cànon corresponent, amb caràcter previ a l’expedició de les llicències municipals corresponents. (Data publicació: 29 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Decret d'atorgament 12 noves llicències autotaxi en pdf

Llegeix més...