Octubre 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 4/13 C

"Adquisició i instal·lació de la cúpula Sirius per a l'observatori astronòmic del Puig des Molins" 

ADJUDICACIÓ
Entitat:
 IGNACIO SERAFIN DE LA CUEVA TORREGROSA
Data: 24 de setembre de 2013
Import: vint-i-sis mil sis-cents tres euros amb tretze cèntims ( 26. 603,13 €)
IVA: cinc mil  cinc-cents  vuitanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims ( 5.586,65 €)
Preu total: trenta-dos mil cent vuitanta-nou euros  amb setanta-vuit cèntims ( 32.189,78 €)
Formalització contracte: 4 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 5/13 C

"Projecte de l'adequació del solar ubicat al C/Santa Faç núm. 3 per a ser destinat a ús públic"

Se us informa que mitjançant Resolució de Presidencia de data 25 de març de 2014 s'acordà nomenar com a Presidenta de la Mesa de Contractació a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa per la mesa d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 28 de març de 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Se us informa que mitjançant Resolució de Presidencia de data 13 de març de 2014 s'acordà nomenar com a Presidenta de la Mesa de Contractació a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa."

Exp. Núm. 6/13 C

"Projecte de reordenació de l'accès oest del Baluard de Santa Llúcia"

ADJUDICACIÓ
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Data: 19 de setembre de 2014
Import: cent quaranta-set mil euros (147.000 €)
IVA: trenta mil vuit-cents setanta euros (30.870 €)
Total: cent setanta-set mil vuit-cents setanta euros (177.870 €)
Formalització contracte: 30 de setembre de 2014
 

-------------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------

Havent-se emès informe en relació a les ofertes presentades, mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 27 de juny de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

Exp. Núm. 7/13 C

Restauració de la capella del Sant Crist del cementeri a l'esglèsia del Convent.

ADJUDICACIÓ
Entitat: FRIT TOT OBRA, S.L.
Data: 15 de setembre de 2014
Import: noranta-set mil nou-cents trenta-dos euros (97.932 €)
IVA: vint mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (20.565,72 €)
Total: cent divuit mil quatre-cents noranta-set euros amb setanta-dos cèntims (118.497,72 €)
Formalització contracte: 22 de setembre de 2014

--------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució

Exp. Núm 3/13 C

"Recuperació dels espais exteriors de la Casa de la Cúria, fase ll"

Adjudicació:
- Entitat: Refoart, S.L.
- Import: cent setanta-nou mil tres-cents trenta-set euros amb cinquanta-tres cèntims (179.337,53 €).
- IVA: trenta-set mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta-vuit cèntims (37.660,88 €).
- Preu total: dos-cents setze mil nou-cents noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (216.998,41 €).
- Data formalització: 17 de febrer de 2015

----------------------------------------------------------
Nota: Mitjançant la present es comunica que la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3, es celebrarà el proper dia 26 de setembre de 2014 a les  8,30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm. 35,  2ª planta, de la Ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 16 DE DESEMBRE DE 2014

Us comuniquem que havent-se emès informe tècnic, la Mesa es reunirà el proper dia 18 de desembre de 2014 a les 8:00 hores per efectuar la proposta d'adjudicació.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 5 DE SETEMBRE DE 2014

Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedir a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 8 de setembre de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la Ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------------------------------

Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------


NOTA INFORMATIVA A 7 D'AGOST DE 2014:
Mitjançant Resolució de Presidència de data 7 d'agost de 2014 s'acordà ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 12 d'agost de 2014 atès que no es podrà celebrar per qüestions d'organització municipal. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

Enllaç a:
· Resolució en pdf
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 6 d'agost de 2014.
Data publicació BOIB: 10 de juliol de 2014

Enllaç a:
· Plec de clàusules administratives particulars
· Quadre de característiques tècniques
· Quadre de criteris d'adjudicació del contracte
· Anunci BOIB
· Documentació tècnica (.zip)

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
16
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20