Octubre 24, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 3/11 C

“Projecte de remodelació del carrer Vista alegre”

Data formalització contracte: 20 de novembre de 2012

__________________________


ADJUDICACIÓ
Entitat:  ISLASFALTO, S.L.
- Data: 31 d'octubre de 2012
- Import: vuitanta-tres mil cent seixanta euros amb vuitanta cèntims (83.160,80 €)
 -IVA: disset mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta-set cèntims (17.463,77 €)
-Preu Total: cent mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (100.624,57 €)
-Termini formalització contracte: fins el 4 de desembre de 2012

Exp. Núm 1/13C

“Projecte de remodelació del sanejament del Passeig Vara de Rey"

Data formalització del contracte: 3 de setembre de 2013

------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
Data:  19 d'agost de 2013
Import: vuitanta-nou mil tres-cents deu euros (89.310,00 € €)
IVA: divuit mil set-cents cinquanta-cinc euros amb deu cèntims (18.755,10 €)
Preu Total: cent-vuit mil seixanta-cinc euros amb deu cèntims (108.065,10 €)
Termini formalització contracte: 16 de septembre de 2013


-------------------------------------------------------------------
Nota a 21 de març de 2013:
"A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 22 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella  al Sr. Juan Daura Escandell."


----------------------------------------------
Nota a 20 de març de 2013:
"Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 22 de març de 2013 a les 11:00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa".


--------------------------------------------------
Nota a 19 de març de 2013:
A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 20 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a presidenta d'aquella a la Vocal de la Junta Rectora, Sra. Catalina Sansano Costa. 

Exp. Núm 2/13C

“Projecte de remodelació del Carrer Comte de Rosselló, entre el Carrer d'Annibal i la muralla"

Nota a 11 d'abril de 2013:
A la vista de l'informe emès per part del Serveis tècnics municipals, de data 27 de març de 2013, en relació a la justificació de l'oferta presentada per l'entitat Hermanos Parrot S.A., s'ha acordat  fixar la de la pertinent Mesa de contractació pel proper dia 16 d'abril de 2013 a les 10:00 hores.

A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de contractació prevista per al dia 16 d'abril de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella al Sr. Juan Daura Escandell.

Llegeix més...

Exp. Núm. 1/11 C

"Projecte de rehabilitació i condicionament de l'observatori astronòmic de la necròpolis des Puig des Molins"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.

- Data: 23 de juny de 2011
- Import: cent seixanta-tres mil cent vuitanta-dos euros amb setanta cèntims (163.182,70 €)
-IVA: vint-i-nou mil tres-cents setanta-dos euros amb vuitanta-vuit euros (29.372,88 €)
-Preu Total: cent noranta-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (192.555,58 €)
-Formalització contracte: 1 de juliol de 2011
Data difusió: 21 de juliol 2011
-----------------------------------------------------

Nota a 12 de maig de 2011: "Reunida la Mesa en data 11 d'abril de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i atès l'informe dels Serveis tècnics municipals de data 19 d'abril de 2011, es proposà requerir a les entitats Naves y Conducciones, S.A. i Construcciones Llabrés Feliu S.L.U., per a que justificassin que tècnicament podien executar l'obra segons l'oferta presentada.

Havent-se emès informe pels serveis tècnics municipals, us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 16 de maig de 2011 a les 10:00 hores a les dependències municipals de l'Ajuntament d'Eivissa situades al Carrer de Canàries, nº35, Edifici Sa Colomina, per fer la seva proposta d'adjudicació."

-------------------------------------------------------
Nota a 11 de març de 2011:
ADVERTÈNCIA: Havent-se detectat errades en el projecte publicat en data 10 de març, es procedeix a la publicació del projecte correcte.

Enllaç a:
· Plec Condicions Administratives
· Memòria del projecte
· Plànols del projecte
· Boib

------------------------------------------------------------------------
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 5 d'abril de 2011.
Boib Núm. 36 de data 10 de març de 2011
Data difusió: 10 de març de 2011.

Exp. Núm. 5/11c

"Remodelació del passeig de Vara de Rei i el seu entorn"

Nota a 11 de febrer 2.013:
A tenor de la Resolució de data 31 d'octubre de 2.012 emesa per la Presidenta del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, s'ha renunciat a la licitació del present expedient, tal i com es va publicar al BOIB núm. 194 de 27 de desembre de 2.012, anunci núm. 24427.
_______________________________

Nota a 17 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica el següent:

"SUSPENSIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE VARA DE REI I EL SEU ENTORN, PUBLICAT AL BOIB NÚM. 81 DE DATA 02-06-2011, EDICTE NUM. 11.885.
RESOLUCIÓ: Vista la resolució de la Presidenta del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat de data 20 de maig de 2011, mitjançant la qual es procedeix a l’aprovació de l’expedient de contractació de “ Obres de remodelació del Passeig de Vara de Rei i el seu entorn “ la qual fou publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 81 de data 2 de juny de 2011. Havent-se rebut reclamacions al plec de clàusules administratives particulars dins el termini previst al mencionat anunci, i essent necessari la suspensió del termini de licitació a fi de que per part de l’òrgan competent es resolguin les mateixes, de conformitat al previst a l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears RESOLC:
PRIMER.- Suspendre el termini per a la presentació de proposicions fins que hagin estat resoltes les reclamacions presentades. La represa del termini per a presentació de sol·licituds serà publicada al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa i als diaris oficials corresponents.
SEGON.- Que es procedeixi a la publicació de la present resolució al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa a 17 de juny de 2011
LA PRESIDENTA
Sgt. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez."


-----------------------------------------------------------
Nota a 8 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica a tots els licitadors que tenen a la seva disposició el pressupost en format Bc3"
· Pressupost
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 28 de juny de 2011.

Enllaç a:
· Plec condicions administratives
· Memòria projecte executiu
· Arquitectura i paisatge
· Construcció i detalls
· Estructures
· Il·luminació
· Instal·lacions 
Anunci BOIB núm. 81 de data 2/06/2011 (anunci núm. 11885)

Exp. Núm. 2/10 c

"Projecte de remodelació del paviment i xarxes de serveis del carrer d'Enmig al barri de Sa Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010
- Import: tres-cents vuitanta-tres mil cent vint-i-sis euros amb vuit cèntims (383.126.08 €)
- IVA: seixanta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (68.962.69 €)
- Preu Total: quatre-cents cinquanta-dos mil vuitanta-vuit euros amb setanta-set cèntims (452.088.77 €)
Data de difusió: 7 de setembre de 2010

---------------------------------------------------
Nota difusió: 14 de juliol de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 7 de juliol de 2010
- Import: tres-cents vuitanta-tres mil cent vint-i-sis euros amb vuit cèntims (383.126,08 €)
- IVA: seixanta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (68.962,69 €)
- Preu Total:  quatre-cents cinquanta-dos mil vuitanta-vuit euros amb setanta-set cèntims (452.088,77 €)

------------------------------------------------------------
Nota a 17 de juny de 2010:
Reunida la Mesa en data 7 de juny de 2010 per l'obertura de la proposició econòmica, es proposà requerir a l'entitat Naves y Conducciones, S.A. per a que justificàs que tècnicament podia executar l'obra segons l'oferta presentada.
Havent-se emès informe pels serveis tècnics municipals, us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 21 de juny de 2010 a les 10,00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.

-------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Únic criteri d'adjudicació: El preu
Termini de presentació d'ofertes: fins a l'1 de juny de 2010

Enllaç a:
· BOIB 06/05/2010 anunci núm. 10197
· Plec administratiu
· Projecte
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
16
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20