Setembre 30, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 2/10 c

"Projecte de remodelació del paviment i xarxes de serveis del carrer d'Enmig al barri de Sa Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010
- Import: tres-cents vuitanta-tres mil cent vint-i-sis euros amb vuit cèntims (383.126.08 €)
- IVA: seixanta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (68.962.69 €)
- Preu Total: quatre-cents cinquanta-dos mil vuitanta-vuit euros amb setanta-set cèntims (452.088.77 €)
Data de difusió: 7 de setembre de 2010

---------------------------------------------------
Nota difusió: 14 de juliol de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 7 de juliol de 2010
- Import: tres-cents vuitanta-tres mil cent vint-i-sis euros amb vuit cèntims (383.126,08 €)
- IVA: seixanta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros amb seixanta-nou cèntims (68.962,69 €)
- Preu Total:  quatre-cents cinquanta-dos mil vuitanta-vuit euros amb setanta-set cèntims (452.088,77 €)

------------------------------------------------------------
Nota a 17 de juny de 2010:
Reunida la Mesa en data 7 de juny de 2010 per l'obertura de la proposició econòmica, es proposà requerir a l'entitat Naves y Conducciones, S.A. per a que justificàs que tècnicament podia executar l'obra segons l'oferta presentada.
Havent-se emès informe pels serveis tècnics municipals, us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 21 de juny de 2010 a les 10,00 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.

-------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Únic criteri d'adjudicació: El preu
Termini de presentació d'ofertes: fins a l'1 de juny de 2010

Enllaç a:
· BOIB 06/05/2010 anunci núm. 10197
· Plec administratiu
· Projecte

Exp. Núm.: 3/10 C

"Millora d'infraestructures al carrer Emili Pou en el barri de la Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000 €)
-IVA: quaranta mil cinc-cents euros (40.500 €)
-Preu Total: dos-cents seixanta-cinc mil cinc-cents euros (265.500 €)
Data difusió: 22/10/2010

-----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010 
- Import: dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000 €)
- IVA: quaranta mil cinc-cents euros (40.500 €)
- Preu Total:dos-cents seixanta-cinc mil cinc-cents (265.500 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'agost de 2010.

Enllaç a:
· Plec condicions administratives
· Projecte infraestructures c. Emili Pou
· BOIB núm. 111 de data 27/07/2010 (Anunci núm. 16951)

Exp. Núm. 4/10 C

"Projecte d'implantació de contenidors escamotejables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Penya"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: cent vint-i-sis mil dos-cents cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims (126.253.37 €)
- IVA: vint-i-dos mil set-cents vint-i-cinc euros amb seixanta cèntims (22.725.60 €)
-Preu Total: cent quaranta-vuit mil nou-cents setanta-vuit euros amb noranta-set cèntims (148.978.97 €)
Data difusió: 22/10/2010

----------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010 
- Import: cent vint-i-sis mil dos-cents cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims (126.253.37 €)
- IVA: vint-i-dos mil set-cents vint-i-cinc euros amb seixanta cèntims (22.725.60 €)
- Preu Total: cent quaranta-vuit mil nou-cents setanta-vuit euros amb noranta-set cèntims (148.978.97 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

Exp. Núm. 6/10 C

"Projecte de rehabilitació de la plaça Espanya"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  HERMANOS PARROT, S.A.
- Data: 7 de gener de 2011
- Import: cent vuitanta mil tres-cents setanta-quatre euros amb trenta-set cèntims (180.374,37 €)
- IVA: trenta-dos mil quatre-cents seixanta-set euros amb trenta-nou cèntims (32.467,39 €)
- Preu Total: dos-cents dotze mil vuit-cents quaranta-un euros amb setanta-sis cèntims (212.841,76 €)
Data difusió: 12 de gener de 2011

-------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Diversos criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 15 de novembre de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Projecte (comprimit en zip)
· BOIB de data 2 de novembre, edicte núm. 23.623

Exp. Núm. 5/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el carrer de la Mare de Deu"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI  SL
Data: 13 de gener de 2011.
Import: vuitanta-tres mil tres-cents noranta euros amb vint-i-sis cèntims (83.390,26 €)
IVA: quinze mil deu euros amb vint-i-cinc cèntims (15.010,25 €)
Preu total: noranta-vuit mil quatre-cents euros amb cinquanta-un cèntims (98.400,51 €)
Data de difusió: 19 de gener de 2011

Exp. Núm. 7/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el barri de Poble Nou"

ADJUDICACIÓ

Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI SL
Data: 7 de gener de 2011.
Import: cent noranta-quatre mil cent vuitanta-set euros amb vint-i-nou cèntims( 194.187,29 €)
IVA: trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (34.953,71 €)
Preu total: dos-cents vint-i-nou mil cent quaranta-un euros (229.141,00 €)
Data formalització: 13 de gener de 2011.
Data difusió: 19 de gener de 2011
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
17
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20