Octubre 28, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm.: 3/10 C

"Millora d'infraestructures al carrer Emili Pou en el barri de la Marina"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000 €)
-IVA: quaranta mil cinc-cents euros (40.500 €)
-Preu Total: dos-cents seixanta-cinc mil cinc-cents euros (265.500 €)
Data difusió: 22/10/2010

-----------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010 
- Import: dos-cents vint-i-cinc mil euros (225.000 €)
- IVA: quaranta mil cinc-cents euros (40.500 €)
- Preu Total:dos-cents seixanta-cinc mil cinc-cents (265.500 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'agost de 2010.

Enllaç a:
· Plec condicions administratives
· Projecte infraestructures c. Emili Pou
· BOIB núm. 111 de data 27/07/2010 (Anunci núm. 16951)

Exp. Núm. 4/10 C

"Projecte d'implantació de contenidors escamotejables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Penya"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 14 d'octubre de 2010
- Import: cent vint-i-sis mil dos-cents cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims (126.253.37 €)
- IVA: vint-i-dos mil set-cents vint-i-cinc euros amb seixanta cèntims (22.725.60 €)
-Preu Total: cent quaranta-vuit mil nou-cents setanta-vuit euros amb noranta-set cèntims (148.978.97 €)
Data difusió: 22/10/2010

----------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 1 de setembre de 2010 
- Import: cent vint-i-sis mil dos-cents cinquanta-tres euros amb trenta-set cèntims (126.253.37 €)
- IVA: vint-i-dos mil set-cents vint-i-cinc euros amb seixanta cèntims (22.725.60 €)
- Preu Total: cent quaranta-vuit mil nou-cents setanta-vuit euros amb noranta-set cèntims (148.978.97 €)
Data difusió: 7 de setembre de 2010

Exp. Núm. 6/10 C

"Projecte de rehabilitació de la plaça Espanya"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  HERMANOS PARROT, S.A.
- Data: 7 de gener de 2011
- Import: cent vuitanta mil tres-cents setanta-quatre euros amb trenta-set cèntims (180.374,37 €)
- IVA: trenta-dos mil quatre-cents seixanta-set euros amb trenta-nou cèntims (32.467,39 €)
- Preu Total: dos-cents dotze mil vuit-cents quaranta-un euros amb setanta-sis cèntims (212.841,76 €)
Data difusió: 12 de gener de 2011

-------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Diversos criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 15 de novembre de 2010.

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Projecte (comprimit en zip)
· BOIB de data 2 de novembre, edicte núm. 23.623

Exp. Núm. 5/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el carrer de la Mare de Deu"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI  SL
Data: 13 de gener de 2011.
Import: vuitanta-tres mil tres-cents noranta euros amb vint-i-sis cèntims (83.390,26 €)
IVA: quinze mil deu euros amb vint-i-cinc cèntims (15.010,25 €)
Preu total: noranta-vuit mil quatre-cents euros amb cinquanta-un cèntims (98.400,51 €)
Data de difusió: 19 de gener de 2011

Exp. Núm. 7/10 C

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el barri de Poble Nou"

ADJUDICACIÓ

Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI SL
Data: 7 de gener de 2011.
Import: cent noranta-quatre mil cent vuitanta-set euros amb vint-i-nou cèntims( 194.187,29 €)
IVA: trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (34.953,71 €)
Preu total: dos-cents vint-i-nou mil cent quaranta-un euros (229.141,00 €)
Data formalització: 13 de gener de 2011.
Data difusió: 19 de gener de 2011

Exp. Núm. 8/10 C

"Assistència tècnica per a la redacció del projecte  bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut  i els projectes d'instal.lacions necessaris per a l'ampliació de Sa Pexateria i urbanització de l'entorn afectat"

-Data formalització contracte: 4 de març de 2011

-------------------------------------------------
Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 8 de febrer de 2011
- Import: quaranta-set mil setanta.-quatre euros (47.074 €)
- IVA: vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb trenta-dos cèntims (8.473´32 €)
- Preu total: cinquanta-cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb trenta-dos cèntims (55.547´32 €)
- Termini de formalització contracte: fins el 8 de març de 2011
Data difusió: 23 de febrer de 2011
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
16
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20