Març 09, 2021

Exp. Núm. 12003/2016

"Concurs d'idees en forma d'avantprojecte per a l'espai ubicat entre els carrers Bisbe Abad i La Sierra, Josep Zornoza Bernabeu, Fra Vicent Nicolau i Passeig Abel Matutes Juan de la Ciutat d'Eivissa - La Casa de la Música-".

Decret d'atorgament dels premis

Enllaç a:
· Decret en pdf

Llegeix més...

Exp. Núm. 2690/2017

Contractació del Servei de mediació de riscos i assegurances mitjançant la Central de Contractació de la FEMP.

Mitjançant la present es publica la resolució de l'adjudicació.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Exp. Núm. 16219/2016

Modificació 3 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data trenta de novembre de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

Expedient 16219/2016. Proposta d'acord per aprovar definitivament la modificació núm. 3 del contracte "serveis de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa

Llegeix més...

Exp. Núm. 17089/2015

Modificació 2 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data set de març de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

2n. Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient de modificació-2 del contracte “servei de regulació de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa” entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa EYSA, consistent a modificar l’annex I i plecs de prescripcions tècniques (Expedient relacionat 17089/2015)

Llegeix més...

Exp. Núm. 16/13

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓ:
- Entitat:
ISLASFALTO, S.L.
- Data: 3 d'octubre de 2013
- Import: cent-dos mil euros (102.000 €)
- IVA: vint-i-un mil quatre-cents vint euros (21.420 €)
- Total: cent vint-i-tres mil quatre-cents vint euros (123.420 €)
Formalització contracte: 4 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 19/13

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Data:
20 de febrer de 2014
Import: dos-cents cinquanta-sis mil quatre-cents tres euros amb seixanta-tres cèntims (256.403,63 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 26 de febrer de 2014


-----------------------------------------------------------
Nota:
Per la present s'informa que davant la impossibilitat de celebrar la Mesa per a l'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), prevista per al dia 20 de gener de 2014, aquesta es celebrarà el dia 21 de gener de 2014 a les 8:45 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), per al dia 20 de gener de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:15 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


--------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


-------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant decret de data 30 d'octubre s'ha suspès la Mesa per a l'obertura d'ofertes per a l'expedient "Servei de centre d'acollida municipal" prevista pel proper dilluns dia 4 de novembre de 2013, una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic:
En el quadre de característiques tècniques, apartat I, doncs la data límit de presentació de proposicions, és de 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOIB, tal i com es detalla a l'anunci de licitació publicat al BOIB (i no de 7 dies com consta erròniament al Quadre de característiques). PER LA QUAL COSA, LA DATA DE FINALITZACIÓ D'OFERTES FINALITZA EL 25 D'OCTUBRE DE 2013
------------------------------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 d'octubre de 2013
Data publicació BOIB: 10 d'octubre de 2013

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre característiques tècniques
· BOIB 10 d'octubre de 2013