Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci de constitució de la borsa de treball de mestre/a d'educació infantil

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------------------
Resolució llista definitiva d'aprovats del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Resolució del Tribunal per la qual s'aprova la llista definitiva d'aprovats del procés selectiu d'una plaça de mestre/a d'educació infantil

Enllaç a:
· Resolució en pdf

-----------------------------
Acta provisional mèrits del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional del procés selectiu. Data de publicació en seu: 8 de juny de 2021.

Enllaç a:
· Valoració provisional mèrits en pdf

--------------------
Anunci termini presentació mèrits del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Anunci termini presentación mèrits procés selectiu 1 plaça de mestre/a d'educació infantil
Data de publicació: 12 de maig de 2021

Enllaç a:
· Anunci en pdf

--------------------
Acta obertura sobres 3r exercici del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Acta d'obertura sobres i valoració provisional del tercer exercici del procés selectiu per a la procisió d'1 plaça de mestre/a.

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 27 d'abril de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

--------------------
Acta realització 3r exercici del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Acta realització 3r exercici i convocatòria per a obertura de sobres del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Enllaç a
· Acta en pdf

-----------------------
Acta valoració 2n exercici del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Data de publicació: 29 de març de 2021

Enllaç a
· Acta en pdf

-----------------------------------------
Acta correcció segon exercici del procés selectiu 1 plaça de mestre/a d'educació infantil

Enllaç a
· Acta en pdf

---------------------
Acta valoració provisional primer exercici del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les rectamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 5 de març de 2021

Enllaç a:
· Acta valoració provisional 1r exercici en pdf

-----------------------------------
Decret rectificació d'ofici valor pregunta correcta primer exercici procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de mestre/a d'educació infantil

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------
Acta de realització del primer exercici del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

S'acorda que el Tribunal es constituiraà per a la valoració deis exercicis el dia 3 de març 2021 i que el 4 de març a les 13 hores a l'Edifici Cetis situat al Carrer de Canaries núm. 35, 4° pis, Sala 3, es realitzarà l'acte d'apertura dels sobres que contenen els codis identificatius deis aspirants i es faran públics els resultats deis exercicis.

Enllaç a:
· Acta realització del primer exercici en pdf

------------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Anunci decret aprovació llista definitiva persones admeses i excloses del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'educació infantil

Enllaç a:
· Lista definitiva en pdf

---------------------------------------------------
Anunci publicació decret aprovació llista provisional persones admeses i excloses del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de mestre/a d'educació infantil.

Termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions. Data publicació: 17 de desembre de 2020.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------
Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Resolució núm. 2020-5686 de data 15.10.2020, per la qual s'aproven les bases específiques del procediment selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil mitjançant el sistema de concurs oposició per torn d'accés lliure en la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d’Eivissa. BOIB núm 180 de 20 d’octubre. BOE 285 de 28 d’octubre.

Termini presentació instància del 29 d’octubre fins el 17 de novembre ambdós inclosos.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa; https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Convocatòria per a la provisió d'una plaça de mestre/a d'educació infantil) o al Registre Electrònic General de l'Ajuntament mitjançant cita prèvia (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia), dins del termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de la persona aspirant en el procés selectiu. 3.2. Per a ser admesos i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

a) Document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-ho si la persona aspirant no s'oposa al fet que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

b) Autoliquidació pagada o acompanyada del resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

En el moment de la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d'acabat del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment que l'hagin d'acreditar amb posterioritat.

Enllaç a:
· Bases, informació i tramitació en línia a la Seu Electrònica