Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-5508 de data 02/06/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de d’educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Termini presentació sol·licituds: del 24 de juny fins al 7 de juliol, tots dos inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
·
Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
· Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es (Recursos humans)

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria
· Bases publicades al BOIB
· Pagament de les taxes d'examen

· Acta de resolució de les reclamacions i al·legacions presentades a la valoració de mèrits acreditats pels aspirants i aprovació relació
definitiva de les persones aptes

· Anunci publicació decret llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball d'educador/a infantil