Gener 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2022-0096 de data 11.01.2022, per la qual es modifica les dates per al procés selectiu d’una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per la impossibilitat de constituir la Comissió de Valoració en les dates indicades en l’anterior decret d’Alcaldia núm. 2021-10448.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

----------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Concedir un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.
Data de publicació: 21 de desembre de 2021. Termini de reparacions i reclamacions fins al 27 de desembre de 2021.

Enllaç a:
· Decret llista provisional en pdf

----------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Termini presentació sol·licituds: del 19 de novembre al 2 de desembre de 2021.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds:
- Telemàticament a la seu electrònica municipal: Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per a cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’ajuntament d’Eivissa.

- Al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, podeu sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia).

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Bases publicades al BOIB en pdf
· Accés al tràmit a la seu electrònica (disponible a partir del 19 de novembre de 2021)
· Pagament de les taxes d'examen