Febrer 22, 2020

ajuntamentdaltvila

Resolució núm. 2019-5344 de data 30/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, una plaça d'inspector de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 (BOIB núm. 56 de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de promoció externa.

El període de presentació de sol·licituds és del 31 de gener al 19 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.
- Seu electrònica:
https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci BOIB Bases en pdf
· BOE anunci en pdf
· Anunci modificació Bases Boib en pdf