Novembre 21, 2019

ajuntamentdaltvila

Acta de realització, acta de valoració i acta de rectificació del segon exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Acta de realització del segon exercici de la segona prova i acta de valoració provisional d'aquest, del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al·legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. Data publicació acta valoració: 20 de novembre de 2019.

Enllaç a:
· Acta de rectificació de l'acta de valoració en pdf

· Acta valoració provisional en pdf
· Acta realització de la prova en pdf

Llegeix més...

Anunci data 2n exercici (cas pràctic) convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Una vegada resoltes les reclamacions del primer exercici, s’informa a les persones aspirants que han superat el primer exercici de la prova teòrica, que el segon exercici previst a la base 6.2.2. de la convocatòria (Cas pràctic), es realitzarà el dia 29 de novembre de 2019, a les 9 hores, al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre II, quart pis.

Enllaç a:
· Anunci 2n exercici en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per ocupar el lloc de treball d’educador/a social per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 18 al 29 de novembre, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
8
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
16
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10