Juliol 07, 2020

ajuntamentdaltvila

Convocatòria director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació

Convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

Les sol·licituds per a prendre part en la provisió del lloc de treball de director de Recursos Humans i Personal, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran dins del termini de 7 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (Data publicació: 23 de juny de 2020).

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de 3 agents d’ocupació i desenvolupament local (AODLs) per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació al'Ajuntament d'Eivissa.

Termini: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
8
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
24
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10