Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret revocació nomenament Tribunal Qualificador convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a
· Decret de revocació en pdf

---------------------------------
Nomenament tribunal i data fase oposició convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2020-3459 de data 23/06/2020 per la qual es nomenen els membres del Tribunal Qualificador i es convoca per a la realització dels exercicis de la fase d'oposició.

Enllaç a:

· Resolució en pdf

---------------------------------------------------
Anunci ajornament examen convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS
En relació als processos selectius i d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, referida a la suspensió de terminis administratius, se suspenen i s’interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues.
En conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma queda ajornada la realització del primer exercici el procés selectiu d’una plaça d'inspector/a de la Policia Local prevista pel dia 31 de març de 2020, a les 9.00 h. S’informarà de la nova data de realització quan sigui possible.

-----------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça d’inspector de la Policia Local (termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions). Data publicació seu: 26 de febrer de 2020

Enllaç a;
· Llista provisional en pdf

----------------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2019-5344 de data 30/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, una plaça d'inspector de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 (BOIB núm. 56 de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de promoció externa.

El període de presentació de sol·licituds és del 31 de gener al 19 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.
- Seu electrònica:
https://eivissa.sedelectronica.es

Enllaç a:
· Anunci BOIB Bases en pdf
· BOE anunci en pdf
· Anunci modificació Bases Boib en pdf