Gener 25, 2022

ajuntamentdaltvila

Acta rectificada de resolució al·legació a valoració mèrits borsa oficial policia local

Acta rectificada de resolució al·legació presentada a la valoració de mèrits en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis llocs vacants d’oficial de la policia local a l’ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Acta rectificada en pdf

Acta de resolució definitiva al·legació presentada a la valoració de mèrits en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir en comissió de serveis llocs vacants d’oficial de la policia local a l’ajuntament d’Eivissa.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Acta de valoració provisional de mèrits i entrevista procés selectiu borsa de treball d'enginyer tècnic industrial

Acta de valoració de mèrits acreditats pels aspirants i realització de l’entrevista procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’enginyer tàcnic industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs.

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Data de publicació: 20 de gener de 2022

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...