Juliol 13, 2024
Portal de Transparència

55. La relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.

- Relació de convenis 2023
- Relació de convenis 2022
- Relació de convenis 2021
- Relació de convenis 2020
- Relació de convenis 2019
- Relació de convenis 2018
- Relació de convenis 2017
· Relació de convenis del Patronat Municipal d'Esports

56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
·
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
· Portal municipal subvencions

57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels Grups polítics municipals.
· 2018 Assignacions econòmiques a Grups Polítics Municipals